Om Mistra Digital Forest

För att möta samhällsutmaningar kring klimatförändringar och vår planets ändliga resurser måste Sverige ställa om till en mer cirkulär ekonomi. I den omställningen spelar skogen en central roll och utvecklingen mot en bioekonomi.

En förutsättning för den cirkulära bioekonomin är att den är konkurrenskraftig, såväl nationellt som globalt. Det finns stor potential för hur skogsbruket kan använda råmaterial, maskiner och data mer effektivt. Digitalisering av den svenska skogsbrukssektorn är ett aktuellt och mycket viktigt steg i riktningen mot såväl ökad konkurrenskraft som hållbarhet.

Mistra Digital Forest vill bidra i omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket. Genom att utnyttja digitalisering i hela den skogliga värdekedjan kan skogssektorn bli mer hållbar och öka sin långsiktiga konkurrenskraft jämfört med fossilbaserade eller icke cirkulära produkter.

Tillgången till högupplöst digital information ökar snabbt i den skogliga sektorn. Forskningen inom programmet syftar till att integrera informationsflöden och utnyttja potentialen i informationsvärdekedjor, samt att tillhandahålla en grund för planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruk. Utgångspunkten för programmet är att den industriella processen startar redan i skogen. Med ett sådant angreppssätt finns potential att öka effektiviteten och förädlingsvärdet avsevärt.

Programmet tillhandahåller även digitala lösningar för skogliga hållbarhetsanalyser och en utvecklad samhällsdialog. Dessutom kommer en programgemensam testsite för digitala lösningar, Digital Forest Test Site, att etableras som ett viktigt nav för programsamarbetet.

Om programmet

Vision: Digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi
Mission: Utforska och skapa möjliggörare för en digital skoglig värdekedja
Finansiering: Programmets budget för de fyra första åren är 106 Mkr, varav 61 Mkr är bidrag från Mistra
Programvärd: Skogsindustrierna

Programaktörer

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter. Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.