Om Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som knyter an till vår tids stora samhällsutmaningar. Klimatförändringar och naturens ändliga resurser kräver att vi ställer om till en cirkulär bioekonomi och där har skogen en central roll. Skoglig råvara kan fasa ut fossila material och produkter och ersätta dem med biobaserade, förnybara alternativ. Digitaliseringen skapar möjligheter för skogsbruket att vara en hållbar och konkurrenskraftig del i den omställningen. Just det bidrar Mistra Digital Forest till.

Mistra Digital Forest tillgängliggör de enorma mängder data som tillsammans ökar vår kunskap om skogen och gör att vi kan fatta hållbara, resurseffektiva beslut när vi brukar den. Konkret innebär det att programmets forskare utvecklar digitala verktyg och innovationer som automatiserar och tillför större precision i den skogliga planeringen och skogsbruket. Det resulterar i ökad konkurrenskraft och hållbarhet i skogsbrukssektorn.

För att driva på den digitala transformationen arbetar programmet med att öka den digitala kunskapen i branschen. Här utvecklas också metoder för hållbarhetsbedömning som fungerar som ett faktabaserat underlag när olika intressenter diskuterar skogens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Forskningen är uppdelad i fyra arbetspaket:

Programaktörer

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter. Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.