Om Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som knyter an till vår tids stora samhällsutmaningar. Klimatförändringar och naturens ändliga resurser kräver att vi ställer om till en cirkulär bioekonomi och där har skogen en central roll. Skoglig råvara kan fasa ut fossila material och produkter och ersätta dem med biobaserade, förnybara alternativ. Digitaliseringen skapar möjligheter för skogsbruket att vara en hållbar och konkurrenskraftig del i den omställningen. Just det bidrar Mistra Digital Forest till.

Mistra Digital Forest tillgängliggör de enorma mängder data som tillsammans ökar vår kunskap om skogen och gör att vi kan fatta hållbara, resurseffektiva beslut när vi brukar den. Konkret innebär det att programmets forskare utvecklar digitala verktyg och innovationer som automatiserar och tillför större precision i den skogliga planeringen och skogsbruket. Det resulterar i ökad konkurrenskraft och hållbarhet i skogsbrukssektorn.

För att driva på den digitala transformationen arbetar programmet med att öka den digitala kunskapen i branschen. Här utvecklas också metoder för hållbarhetsbedömning som fungerar som ett faktabaserat underlag när olika intressenter diskuterar skogens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Forskningen är uppdelad i fyra arbetspaket:

Röster från programmet om hur digitalisering bidrar till hållbar utveckling

Marknaden kommer i framtiden ställa krav på att man ska kunna visa varifrån skogsråvaran kommer.

Martin Erlandsson, IVL

Digitalisering kan bidra till ett hållbart, mer effektivt nyttjande av skogsresurserna.

Eva Lindberg, SLU

Det har aldrig varit enklare att använda stora datamängder än idag, och det ger stora möjligheter.

Fredrik Klang, Sveaskog

Enkel möjlighet att ta fram god kunskap främjar ett hållbart skogsbruk.

Elisabeth Nilsson, MDF programstyrelse

Planeringsrobotar kommer i närtid bli ett viktigt beslutsstöd för oss vid skogskötselsåtgärder.

Jan Åhlund, Holmen

Jag kan se en stor potential i frågan om spårbarhet för slutkonsumenten, var biomassan kommer i från.

Maria Wetterstrand, MDF programstyrelse

Hur bidrar digitalisering till ett hållbart skogsbruk?

Samlade röster från programmet