Om Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som stöttar samhällets omställning mot en hållbar cirkulärbioekonomi. Här spelar det hållbara skogsbruket en nyckelroll – skogsråvara kan bland annat bidra med konkurrenskraftiga alternativ till fossilbaserade och icke cirkulära produkter. Att öka digitaliseringen i den skogliga värdekedjan är en förutsättning för att accelerera omställningen och göra Sverige till en konkurrenskraftig skogsindustrination som kan vara en ledande kraft i en hållbar samhällsutveckling och en cirkulär bioekonomi.

Programmet fokuserar på att ta fram användbara digitala verktyg och automatiseringstekniker som drar nytta av de enorma datamängder som finns i skogssektorn. Genom att samla in, strukturera och samköra data hela vägen från skogsägare till fabrik kan svensk skogsnäring öka sin lönsamhet och samtidigt möta samhällets höga krav på hållbarhet. Programmet adresserar FN:s mål för hållbar utveckling genom konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till att begränsa klimatförändringarna, minska beroendet av ändliga resurser och värna skogens biologiska mångfald.

I början av 2023 gick Mistra Digital Forest in i sin andra fas (läs om fas 1). Här ligger fokus på praktisk nytta: att forskningen inom programmet tas vidare och förvaltas av skogliga aktörer så att en digital skogsbaserad värdekedja blir verklighet. Vägen dit går via de möjliggörare som har ringats in av programmets intressenter inom forskning och näringsliv.

Forskningen är uppdelad i fyra arbetspaket:

Röster från programmet om hur digitalisering bidrar till hållbar utveckling

Marknaden kommer i framtiden ställa krav på att man ska kunna visa varifrån skogsråvaran kommer.

Martin Erlandsson, IVL

Digitalisering kan bidra till ett hållbart, mer effektivt nyttjande av skogsresurserna.

Eva Lindberg, SLU

Det har aldrig varit enklare att använda stora datamängder än idag, och det ger stora möjligheter.

Fredrik Klang, Sveaskog

Enkel möjlighet att ta fram god kunskap främjar ett hållbart skogsbruk.

Elisabeth Nilsson, MDF programstyrelse

Planeringsrobotar kommer i närtid bli ett viktigt beslutsstöd för oss vid skogskötselsåtgärder.

Jan Åhlund, Holmen

Jag kan se en stor potential i frågan om spårbarhet för slutkonsumenten, var biomassan kommer i från.

Maria Wetterstrand, MDF programstyrelse

Hur bidrar digitalisering till ett hållbart skogsbruk?

Samlade röster från programmet