Bakgrund

Intresset för digitalisering och artificiell intelligens är stort bland organisationer och företag inom skogsnäringen, men den digitala transformationen är dock i sin linda.

Det visar en rapport om digitaliseringen av den skogliga värdekedjan: Vilka är de huvudsakliga möjligheterna och utmaningarna? som tagits fram inom Mistra Digital Forest under 2020.

– Vi ser ett tydligt behov av utbildning för att skogsföretagen ska kunna förstå och tillvarata digitaliseringens möjligheter och vad det kan medföra i form av möjliga transformationer i det framväxande digitala ekosystemet, säger Erik Willén som leder projektet Digital Forest Academy.

Projektet syftar till att medverkande skogsföretag i Mistra Digital Forest ska kunna dra praktisk nytta av digitaliseringen i sin verksamhet. Målet med initiativet är att utarbeta ett utbildningsinnehåll, i form av ett grundkoncept där olika utbildningar samlas på programmets webb, som sedan kan sjösättas med hjälp av separat finansiering från en extern finansiär eller skogsföretagen själva.

Under hösten 2020 har programmets företag fått besvara en enkät om sitt utbildningsbehov inom digitalisering vars resultat har legat till grund för framtagandet av utbildningar.

Tanken är att kurserna som tagits fram i Digital Forest Academy ska kunna genomföras vid olika lärosäten där rätt kompetens finns – och även kunna erbjudas till organisationer utanför programmet. Via Mistra Digital Forest kan ert företag få hjälp att kopplas ihop med lämpligt lärosäte där kurserna kan ges.

Läs om kurserna i Digital Forest Academy.