Automation (WP3)

Genom att i större utsträckning automatisera skogsmaskinernas arbete kan deras prestanda och precision öka. Det möjliggör mer hållbara skogsbruksåtgärder. Därför har det här arbetspaketet gjort det till sin uppgift att bana väg för delvis automatiserade skogsmaskiner.

I arbetet ingår bland annat att analysera nya maskinsystem, som på ett bättre sätt än dagens kan möta de krav som finns på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart skogsbruk. Ur stora mängder insamlat och simulerat data tränas modeller för objektigenkänning, planering och rörelsestyrning. Arbetspaketet utforskar också hur man genom ökad automation och återkoppling kan förbättra maskinoperatörens vardag och förenkla komplexa arbetsuppgifter.

Arbetspaketet fokuserar på tre delområden:

Maskinsystemens möjligheter i framtidens digitala skogsbruk

Avverkning, röjning och andra skogliga operationer har utförts på ungefär samma sätt i decennier. Men den ökande tillgången på detaljerad data och kraven på att ta itu med olika samhällsutmaningar driver förändring. Det här delområdet utforskar de nya maskinsystemens möjlighet att bidra till morgondagens digitala skogsbruk. Vilka teknologier är värda att satsa på? Genom att söka svar på den sortens frågor kan felriktade satsningar undvikas och vi skyndar på utvecklingen av ett digitaliserat skogsbruk som bidrar till minskade utsläpp, lägre miljöpåverkan och ökad effektivitet.

Förbättrad arbetsmiljö för skogsmaskinförare

Skogsmaskinförarna har en nyckelroll i att förbättra det operativa arbetet i skogen. Att de har bra förutsättningar att utföra sitt arbete bidrar exempelvis till ökat välbefinnande och ökad produktivitet med minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp som följd. Andra vinster med väl genomförda skogliga operationer är ökat virkesvärde och att vi säkerställer att hänsyn tas till natur- och kulturhistoriska värden. Det här delområdet utvecklar därför stödsystem för operatörer som exempelvis stöttar upp genom att ge direkt feedback. Det utforskar också möjligheten till onlineträning av både nya och erfarna medarbetare.

Data, modeller och mjukvara för ökad automation

Det här delområdet tar sikte på att automatisera skogsarbetet med hjälp av AI, robotik och simulering. Av data från maskiner i fält skapas så kallade annoterade datamängder. De i sin tur används för att träna modeller och algoritmer som kan automatisera styrningen av skogsmaskiner. Det här delområdet tar itu med några av frågetecknen på vägen mot ökad automation: hur kan processen att samla in data automatiseras? Hur tränas bäst modeller att identifiera skogliga objekt? Och hur kan utvecklingsarbetet accelereras med simulering? Här tränas också självkörande skotare att agera säkert, effektivt och med hänsyn till miljön. Resultaten sprids utanför programmet så att exempelvis fler experter inom robotik och bildanalys kan bidra till området.

Bild: Algoryx Simulation