Skogliga informationssystem (WP1)

Med ny digital teknik kan vi fånga all den detaljrikedom som finns i skogen och som vi hittills bara har upplevt genom att fysiskt besöka den. Men en förutsättning för att lyckas är att vi samlar in och bearbetar enorma mängder högupplösta data, så att de blir till användbar information.

I det här arbetspaketet utvecklas modeller och algoritmer som gör just det. Genom att integrera olika datakällor blir det exempelvis möjligt att få detaljerad kunskap om stora skogsområden, utvärdera hur olika hållbarhetsaspekter påverkas av val av skötselstrategi och i stort främja övergången till ett hållbart precisionsskogsbruk. Här läggs grunden för skogsbrukets digitalisering.

Arbetspaketet fokuserar på fem delområden:

Digitala skogskartor

Högupplösta fjärranalysdata kombinerade med andra datakällor kan ge oss en mer detaljerad bild av skogen än den vi får med dagens metoder. I det här delområdet tar forskarna fram digitala skogskartor som med hög träffsäkerhet kan användas för att klassificera trädslag, skatta tillväxt och kartera biologisk mångfald på landskapsnivå. Inom detta delområde arbetar man också med metoder för att skapa kartor som beskriver rekreationsvärden. Förutom att innehålla detaljerad information om stora skogsområden kan kartorna också uppdateras kontinuerligt. Det öppnar för bättre beslutsstödsystem som använder heltäckande och aktuell information om skogen.

Smart digital fältinventering

Manuell fältinventering är tidskrävande och digitala metoder kan öka effektiviteten, träffsäkerheten och i förlängningen främja ett hållbart skogsbruk både för den enskilde och på regional nivå. I det här delområdet tar forskare fram trädkartor genom att kombinera laserdata från luften med markbaserad mätdata. Trädkartorna kan ge förhandsinformation om trädegenskaper inför skörd och är en förutsättning för detaljerade och aktuella skattningar av stora skogsområden. Här får vi information som gör det möjligt att arbeta strategiskt och operativt för ett hållbart skogsbruk.

Digitala terränganalyser och modeller som beräknar framkomlighet i skogen

Genom att kombinera högupplösta fjärranalysdata med skogsmaskindata kan forskarna med stor precision beräkna terrängens framkomlighet och optimera trädens transport ut ur skogen. Det reducerar skogsmaskinernas energiförbrukning, minskar skador på marken och bidrar till att skydda forn- och kulturhistoriska lämningar. Modellerna kan användas vid avverkningsplanering och bidra till utvecklingen av självkörande skogsmaskiner. Det här delområdet reder ut grundläggande frågor, såsom i vilken utsträckning den här sortens data kan bidra till ökad produktivitet och hållbarhet.

Digitala väganalyser och modeller som beräknar framkomlighet på skogsvägar

Det här delområdet förbättrar virkestransporten från skogsvägen. Här utforskas hur data från till exempel fjärranalys, kartverktyg och timmerbilar kan användas för att gå mot en mer effektiv, automatiserad transportplanering och bättre vägunderhåll. Forskarna tar fram modeller som minskar behovet av manuell inventering och tar större hänsyn till klimatförändringar i bedömningen av grusvägens skick och framkomlighet. Det här delområdet vill dels skapa en modell som uppskattar vägslitaget från en transport baserat på årstid och väder, dels simulera hur stora fordon en skogsbilväg mäktar med.

Digitala produktdeklarationer och spårbarhet från skog till industri

Ett resurseffektivt och hållbart skogsbruk förutsätter att skogsråvaran kan spåras hela vägen från skog till industri. Det här delområdet utforskar vilka data som tillsammans ökar spårbarheten och lägger grunden för digitala produktdeklarationer. Tillsammans med skogsbolagen förbereds implementeringen av de verktyg som möjliggör detta. Delområdet öppnar för att varje leverans ska kunna ”märkas” med information om olika hållbarhetsindikatorer, att den industriella processen optimeras och att trädets egenskaper matchas mot slutprodukten.