Nytt projekt med fokus på att effektivisera användandet av data i värdekedjan skog-sågverk

Mer tillgänglig och användbar information gör verksamheter bättre – inklusive skogsindustrin. Det är utgångspunkten för projektet ”Digitaliserade värdekedjor i skogsindustrin” (DiVISI) som leds av Maria Nordström vid Skogforsk. Hon ser flera tydliga kopplingar mellan DiVISI, som drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, och Mistra Digital Forest, där hon själv också är aktiv.

– Inom DiVISI vill vi undersöka hur olika aktörer i ett affärsnätverk delar data och information inom och mellan sina organisationer idag, samt vad ökad delning av digitala data skulle kunna få för effekter på affärsrelationer och respektive verksamheter, säger Maria Nordström vid Skogforsk, som leder projektet DiVISI, där även forskningsinstitutet RISE, Linköpings universitet och tio olika branschaktörer medverkar.

Knyta samman informationskedjor

Inom projektet DiVISI vill man ta fram en demonstrationsplattform där den stora mängd data som idag lagras i datorer i skördare, virkesbilar, sågverkens produktionsprocesser och av skogsnäringens IT-företag, Biometria, ska knytas samman.

Maria Nordström, Skogforsk.

– Nu undersöker vi alltså möjligheten att dela information på ett säkert sätt mellan alla aktörer. Vi ska även studera vilka effekter det får på flöden och de olika verksamheterna där vår hypotes är att det blir effektivare, men ibland dyker det upp oväntade effekter när mer information blir tillgänglig och då föds nya idéer. En av våra utgångspunkter är att mycket av den information vi vill visa redan finns i systemen men inte alltid är tillgänglig för den som behöver eller kan dra nytta av den, förklarar Maria Nordström på Produktion2030:s webb.

Tydliga kopplingar till Mistra Digital Forest

– Kopplingen till Mistra Digital Forest är tydlig då vi i programmet i hög grad arbetar med de data som olika aktörer vill dela med varandra och dessutom tittar på olika sätt att koppla ihop den skogliga digitala kedjan. Jag ser flera möjliga områden att samverka kring framöver, till exempel plattformar för delning av data mellan aktörer, avslutar Maria Nordström som själv deltar i Mistra Digital Forest, i de båda arbetspaketen Skogliga fakta och Skogen och skogsprodukters värden.

Projektet DiVISI har en finansiering från Produktion2030 på sju miljoner, vilket motfinansieras med 9,5 miljoner av de medverkande branschaktörerna. Projektet startade i mars 2020 och pågår i tre år.

Läs mer på Skogforsk webb och Produktion2030:s webb.

Bild: Produktion2030