Skogliga fakta

Skogen rymmer en mängd naturliga variationer och med ny digital teknik kan vi fånga upp all den detaljrikedom som vi tidigare bara har fått genom att fysiskt besöka den. Den högupplösta datan samlas in med bland annat laserskanning från luft och mark, och kan sen kompletteras med referensdata från marken, till exempel skördardata om varje avverkat träd.

I Mistra Digital Forests arbetspaket Skogliga fakta utvecklas metoder för att omvandla all denna data till värdefull information. Information som ger oss rätt förutsättningar att sköta och bruka skogen resurseffektivt och hållbart.

Arbetspaketet Skogliga fakta fokuserar på sex delområden:

Skattning av trädslag och tillväxt för stora områden

Satellitbilder och laserskanning ger tillsammans med referensmätningar i fält i förutsättningar att lösa skogsbrukets heliga graal: att få bra information om volym och tillväxt per trädslag. Dörren till att få detaljerad kunskap också om stora skogsområden har öppnats.

Mätning av enskilda träd och terrängförhållanden med laserskanning från luft och mark
Högupplöst laserskanning från marken ger information om trädstammarna medan den från luften avslöjar trädkronornas storlek och form. I det här projektet kopplar forskarna ihop informationen så att vi får en bra bild av virkets egenskaper. Vinster? Att tidskrävande manuella mätningar automatiseras och den skogliga planeringen blir mer träffsäker.

Användning av skördardata för datafångst

Skördardatan öppnar för ökad resurseffektivitet och innovativa sätt att göra affärer. Utifrån den kan vi förstå vilka trädslag som trivs bäst var och var träden med ”rätt” dimensioner för kunden finns. Information som exempelvis kan användas vid nyplantering och för att matcha avverkningen med industrins behov av ett visst virke. Noggrant lägesbestämda skördardata kan även vara värdefulla refrensdata för fjärranalys. Det här projektet utforskar hur vi tar oss dit och utmaningarna längs vägen.

Indikatorer för biologisk mångfald baserat på laserdata

Ett omdiskuterat ämne är hur vi värnar den biologiska mångfalden och samtidigt bedriver ett aktivt skogsbruk. I det här projektet tar forskarna hjälp av fjärranalys med laserdata – som ger en detaljrik bild av mark och växtlighet på landskapsnivå – för att undersöka dessa data kan bidra till att värderar den biologiska mångfalden. Kunskapen kan användas i den skogliga planeringen och det går exempelvis att se vilka effekter olika åtgärder i skogsbruket har på den biologiska mångfalden.

Strategisk och taktisk planering med högupplöst data

Ett bra beslutsstöd för skoglig planering lägger grunden för ett storskaligt, hållbart skogsbruk. I det här projektet tar morgondagens planeringssystem form – och tack vare ny digital teknik kan modelleringen av olika planeringsutfall göras yttäckande. Information som bidrar till resurseffektivitet samtidigt som vi tar hänsyn till viktiga naturvärden.

Metoder för att hantera ökade risker i ett förändrat klimat

Hur vi hanterar insektsangrepp och stormskador i klimatförändringens spår är ett högaktuellt ämne. Det påverkar resurseffektiviteten i skogsbruket och är något som behöver vägas in i de strategiska besluten. I det här projektet utvecklas metoder för att addera klimatperspektivet i den skogliga planeringen genom att använda modeller för risker i ett tidsperspektiv.. Det resulterar i ett viktigt verktyg för att hantera de risker och osäkerheter som framtidens skog står inför.