Skogens och skogsprodukters värden

För att kommunicera skogliga produkters hållbarhet behövs transparenta metoder och data som genomlyser hela värdekedjan från planta till produkt. I det här arbetspaketet utvecklas digitala verktyg som visualiserar alla delar i ledet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här utforskas också branschens potential, där vi genom att använda digitala verktyg kan analysera olika hållbarhetskonsekvenser från råvara som används för att tillverka traditionella och innovativa produkter. Allt tillsammans bidrar till att vi får en faktabaserad grund att stå på i omställningen till en bioekonomi.

Arbetspaketet Skogen och skogsprodukters värden fokuserar på tre delområden:

Cirkularitet och hållbarhet

I det här projektet vidareutvecklar forskarna befintliga metoder och verktyg för hållbarhetsbedömning. Det gör de till exempel genom att addera ett cirkulärt perspektiv i bedömningen av produkters hållbarhet eller se hur biologiska mångfal kan inkluderas i bedömningsunderlaget. Resultatet är att bland annat LCA (livscykelanalys) och miljövarudeklarationer som baseras på LCA-resultat kan tillämpas bättre på skogliga produkter.

Hållbara möjligheter för nya och traditionella produkter och material – optimera tillgång av råvara baserat på trädslag och egenskaper

Vilka biobaserade produkter och material har vi behov av i framtiden? Och kan vi med hjälp av högupplöst data om trädslag och virkesegenskaper optimera industrins tillgång på råvara? Det är några frågeställningar som utforskas i det här projektet där forskarna utifrån sin analys presenterar ett antal tänkbara scenarier. Projektet visar hur skogsbruket, och de beslut som fattas där, i och med digitaliseringen blir del av den industriella processen.

Visualisering för fördjupad förståelse av skogsbruket

För att fullt ut förstå hållbarhet kopplat till skogsbruket och dess produkter behöver vi visualisera hur den skogliga värdekedjan hänger ihop och den klimatnytta som dessa produkter ger upphov till, samt konsekvenserna för andra miljöaspekter eller hållbarhetsindikatorer. Därför utvecklar forskningen i det här projektet ett visualiseringsverktyg som baseras på scenarion från Heureka, en modell för skoglig planering, och Biomapp som är ett verktyg för beräkning av materialflöden från skogsindustrins produkter, inklusive dess substitutionseffekter. Tillsammans kan de till exempel visa på mängden outnyttjade restprodukter i skogen (som grenar och toppar) och räkna ut nyttan i att förädla dem på ett bioraffinaderi i förhållande till andra alternativ.