Skogens och skogsprodukters värden

I Skogen och skogsprodukters värden (WP3) ska metoder för livscykelanalyser (LCA), hållbarhetbedömningar och cirkularitetsindikatorer för biobaserade produkter vidareutvecklas. Ett långsiktigt mål är att lägga grunden för ett digitalt system för kommunikation olika miljö- och hållbarhetsaspekter.

För att kommunikation kring hållbarheten vad gäller skogsbruket och skogsbaserade produkter ska uppfattas som trovärdig på marknaden krävs vetenskapligt förankrade och transparenta metoder och underlagsdata som täcker hela värdekedjan från skogsbiomassa till produkter. I WP3 kommer även en analys och utvärdering av framtidens produkter och material från skogsråvara att genomföras. I WP3 ska även utvecklas verktyg för visualisering av hållbarhet för hela skogsbrukens värdekedja – från plantor till produkt – för att skapa underlag för intressentdialoger kring hållbarhet för skogsbruk och skogsbaserade material och produkter.

Inom WP3 kommer fokus att ligga på följande uppgifter:

 

  • Cirkularitet och hållbarhet

    Förbättringar av befintliga metoder och verktyg för hållbarhetsbedömning kommer att göras dels genom att införa kompletterande påverkansbeskrivningar t.ex. avseende biologisk mångfald, dels genom att inkludera nya digitala data och utöka värdekedjan till att innehålla hela det cirkulära perspektivet av material och produkter. Vanligen används internationellt erkända metoder såsom livscykelanalys (LCA). För att öka nyttan med en LCA så kommer vi föreslå vidareutveckling av befintliga miljöpåverkansmetoder eller att nya läggs till, om viktiga aspekter för skogsbruket saknas i dagens LCA-metodik. Denna uppgift kommer att bidra med ny kunskap om förbättrade hållbarhetsindikatorer och om dessa är möjliga att implementera i en förbättrad LCA-modell.

 

  • Hållbara möjligheter för nya och traditionella produkter och material – optimera tillgång av råvara baserat på trädslag och egenskaper

    En sammanställning och analys av framtida produkter och material kommer att genomföras för att lägga en grund för ett antal scenarier. I scenarieanalysen ingår även tillgång på skogsråvara och skogsråvarans egenskaper, samt hur ett digitalt informationssystem kan bidra till en resurseffektiv produktion av traditionella och nya biobaserade material och produkter.

  • Visualisering för fördjupad förståelse av skogsbruket

    Visualiseringsverktyg baserade på befintliga modeller, BioMapp och Heureka, kommer att utvecklas för att möjliggöra visualisering av hela värdekedjan, med fokus på att utveckla underlag för kommunikation och dialog kring hållbarhet inom skogsbruk och skogsbaserade material och produkter.