Nu drar Skogsskadecentrum igång sin verksamhet

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Som ett led i arbetet att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador har regeringen i år satsat 30 miljoner kronor för att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska inrätta ett nationellt centrum för skogsskador. Med organisationen på plats drar centret nu igång sin verksamhet. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar för att förebygga skador på lång sikt är avgörande för att skogen ska ge en stabil avkastning och bli en grundbult i utvecklingen av svensk bioekonomi. Klimatförändringarna bedöms bidra till att skogsskador blir allt mer omfattande och kostsamma. Vid skogsskadecentrum samlas kompetens för bekämpning av dessa typer av skogsskador – orsakade av bränder, stormar, viltbetesskador och angrepp av växtskadegörare.

– Det är mycket glädjande att Skogskadecentrum nu har fått organisationen på plats och har påbörjat sina aktiviteter. Jag är övertygad om att skogsskadecentrum kommer spela en avgörande roll för hanteringen av skogsskador och ge Sverige förbättrade möjligheterna att förebygga framtida skador på våra skogar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Centret är ett samverkansprogram med många av samhällets relevanta aktörer medverkande och fler kommer att kontaktas och involveras i det fortsatta arbetet. SLU Skogsskadecentrum har redan hunnit delta i flertalet projekt i samarbete med andra aktörer. De viktigaste har inneburit att bidra till underlag för att motverka utbrottet av barkborrar i södra Sverige och för att motverka s.k. multiskador på ungskog i norra Sverige. En forskarskola för doktorander håller på att etableras tillsammans med näringen och myndigheter samt flera olika nya övervakningsinsatser håller på att utvärderas, bl.a. sporfällor för olika skadesvampar.

Läs hela pressmeddelandet.

Bild: Granbarkborre, Skogsstyrelsen. Fotograf: Mats Carlen