Nya programaktiviteter i Mistra Digital Forest

Skattning av enskilda träd för stora områden med högupplöst laserskanning och utveckling av metoder för att hantera ökade risker i ett förändrat klimat. Det är vad två nya projekt som har beviljats medel från Mistra Digital Forests strategiska reserv handlar om.

Projekt 1: Skattning av enskilda träd för stora områden med högupplöst laserskanning: Industrirelevanta datafångstmetoder i praktisk skala

Under hösten 2020 startade Henrik Persson och Johan Holmgren på SLU ett projekt inom programmet om skattning av enskilda träd för stora områden med högupplöst laserskanning. Projektet syftar till att skatta stamegenskaper för enskilda träd över stora områden för att förbättra den industriella värdekedjan.

I projektet kommer de bland annat ta hjälp av laserskanning från helikopter som har mer än 500 mätningar per kvadratmeter i ett sampel av flygstråk, samt använda flygburen laserskanningsdata (20 mätningar per kvadratmeter) för hela SCA:s testområde vid Laxsjö på 50 000 ha.

Målet med projektet är att utveckla algoritmer och arbetsflöden för att hela värdekedjan ska kunna förbättras och implementeras operationellt.

En visualisering av 3D data från flygburen laserskanning utförd med helikopter (> 500 punkter per m2). Färgen är en sammansättning av intensiteten från laserljuset och färgerna från en kamera som också var monterad på helikoptern. Bild: Johan Holmgren


Projekt 2: Utveckling av metoder för att hantera ökade risker i ett förändrat klimat: Modeller för långsiktig skoglig planering

Karin Öhman, forskare vid SLU. Fotograf: Axel Ljudén

Insektsangrepp och stormskador är högaktuella frågor för skogsägare och klimatförändringarna förutspås påverka framtidens skogar. Frågan står högt på dagordningen i programmet och i slutet av 2020 fattades beslut i Mistra Digital Forests styrelse om att avsätta en del av programmets strategiska reserv för det fortsatta arbetet.

– Medlen möjliggör ett pilotprojekt där resultatet kommer att kunna integreras i dagens Heurekasystem, parallellt som vi jobbar vidare för nästa generations planeringssystem, berättar Karin Öhman vid SLU som leder projektet och fortsätter;

– I piloten ska vi utveckla metoder för att lyfta fram risker i planeringen och kartlägga skogsägarnas inställning till skaderisker. Vi kommer utarbeta olika riskmodeller, till exempel ett index som visar risken för stormskador. Därefter kommer vi analysera hur risken för stormskada kan minimeras genom att använda olika skötselstrategier.

Om den strategiska reserven

Programbudgeten för Mistra Digital Forest innehåller en strategisk reserv med syftet att möjliggöra implementering av aktiviteter som inte kunde förutses innan programstart. Aktiviteter som kan komma i fråga ska vara av strategisk nytta för hela programmet.

Under 2020 har ytterligare tre projekt beviljats medel från denna strategiska reserv;