Ny programaktivitet kring naturvärdesindikatorer från laserdata

Sommaren 2019 genomfördes en flygburen laserskanning av utvalda skogsområden inom Mistra Digital Forest. Nu påbörjas ett projekt för att utifrån insamlade data vidareutveckla metoder för att ta fram information relevant för naturvärden.

– Målet är att vidareutveckla metoder för att ta fram information relevant för naturvärden i boreal skog från flygburna laserdata med hög punkttäthet och utvärdera hur användbar den är, säger Eva Lindberg vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som leder det nya projektet inom Mistra Digital Forest som nyligen beviljades medel av programmets styrelse och Industriella råd.

Laserdata från flygburen (ALS) och markbaserad (TLS) laserskanning slås samman i kluster som ska ge information om strukturer, trädkronor och buskar. Bilden är gjord av Langning Huo, postdoc på SLU i Umeå, som ska jobba i projektet.

Metoderna som tas fram kan användas för att ta fram kartor med habitatkvalitet, med andra ord kartor som beskriver arternas livsmiljöer, i områden som har skannats med laserljus i två våglängder, så kallad multispektral laserskanning.

– Kartorna kan i sin tur användas för analyser om naturvärden på landskapsnivå och för att underlätta skoglig drivningsplanering, förklarar Eva Lindberg. Hon menar att de främsta utmaningarna handlar om att undersöka vilken typ av information kopplad till naturvärden som faktiskt är möjlig att ta fram från laserdata samt hur noggrann informationen är.

Södra, som också deltar i Mistra Digital Forest, kommer att medverka i projektet och utvärdera användbarheten – men fler skogsföretag är välkomna att delta.

– Resultaten från detta projekt kommer att vara användbara för att studera effekten av olika åtgärder i skogsbruk och naturhänsyn på landskapsnivå. Det ger i sin tur information om hur mycket naturvårdsåtgärder, både vad gäller generell hänsyn och avsättningar, som behövs för en given areal för att uppnå kriterierna i miljöcertifieringar, avslutar Eva Lindberg.

Förutom SLU och Södra deltar även Skogforsk i projektet som planeras att pågå under 2020-2021.