Mistra Digital Forest på IUFRO:s världskongress

I juni fick Sverige äran att arrangera IUFRO:s prestigefyllda världskongress för skogsfrågor. Mistra Digital Forest var engagerad i flera aktiviteter på Stockholmsmässan och en välbesökt exkursion till skogen där deltagarna fick uppleva hur digitaliseringen bidrar till ett hållbart skogsbruk.

Drygt 4 000 skogsforskare, experter och yrkesverksamma inom skogen besökte IUFROs världskonferens 23-29 juni i Stockholm. Mistra Digital Forest var engagerad i flera aktiviteter på plats på Stockholmsmässan.

– IUFRO är ett tillfälle att stärka det så viktiga samarbetet mellan forskare och skogliga aktörer nationellt och internationellt. Att dela data och bygga upp en infrastruktur för det påskyndar utvecklingen av digitala lösningar som främjar ett hållbart skogsbruk. Samarbete är också en förutsättning för att etablera gemensamma metoder för att mäta olika skogliga värden som biologisk mångfald, just det är något som många här på konferensen efterfrågar, säger Sverker Danielsson, Mistra Digital Forests programchef.

Under världskonferensen arrangerade Mistra Digital Forest bland annat sessioner tillsammans med sina nordiska systerorganisationer. Där lyftes de stora förändringar och möjligheter som AI bidrar till i utvecklingen av nya beslutsstöd och automatiseringen av skogsmaskiner. Programmet gav också konkreta exempel på hur kombinationer av data och avancerade dataanalysmetoder används för att exempelvis bedöma biodiversitet, röjningsbehov och maskiners framkomlighet.

Bilder från exkursionen.

– De senaste årens digitala utveckling innebär ett paradigmskifte. Att vi nu har data och metoder för att identifiera enskilda träd gör att skogsnäringen mer effektivt kan bidra till EUs miljö- och klimatmål, säger Stefano Puliti från Mistra Digital Forest norska systerorganisation Smart Forest.

På onsdagen anordnades en exkursion tillsammans med Skogsindustrierna, Sveaskog, Skogsstyrelsen, Skogforsk, SLU och Umeå universitet. Intresset var stort och fyra busslaster körde ut totalt 200 IUFRO-besökare till Sörmlandsleden. Där fick deltagarna vandra mellan olika stationer som var och en gav exempel på Sveriges bidrag till ett digitaliserat hållbart skogsbruk.

– IUFRO är ett tillfälle att fånga upp vad som händer inom skogsforskningen och ta det vidare i mitt eget arbete som forskare. För mig är digitaliseringen särskilt intressant och hur vi genom att kombinera olika data får mer kunskap om skogen, här ligger de nordiska länderna långt fram. Som forskare med anknytning till både Indonesien och Tyskland är det spännande att resonera kring hur ländernas olika förutsättningar påverkar vilka data och analysmetoder som kan användas, säger IUFRO-besökaren Deha Agus Umarhadi från Gadjah Mada universitetet, Indonesien.

Vid Skogsindustriernas monter återfanns flera konferensbesökare med det digitaliserade skogsbruket som expertis, däribland Antti Kaartinen, chef för precisionsbaserat skogsbruk på Stora Enso Finland och engagerad i Mistra Digital Forests finska systerorganisation UNITE:

– Nu ligger mycket fokus på att utforska möjligheterna i olika sorters data. Vi samlar in och bearbetar data från en mängd olika datakällor över skogen, för olika ändamål som klimat, miljö, skogsägarnas önskemål och kostnadseffektivitet. Alla är viktiga perspektiv.

Bilder från kongressen.

Mer om Mistra Digital Forest engagemang under IUFRO