Laserskanning med hög upplösning genomförs i sommar – ger skogsbruket värdefulla data

I sommar laserskannas två stora skogsområden i norr respektive söder med stöd från Mistra Digital Forest. Den högupplösta datan ska användas programövergripande för att utveckla modeller och digitala verktyg som främjar hållbar utveckling inom skogsbruket.

Johan Holmgren, SLU. Fotograf: Johan Olsson

– Laserskanningen ger unika data som kan användas för att få fram modeller och resultat som har bred nytta och stärker Mistra Digital Forests forskningsprogram i sin helhet. I kombination med andra datakällor från samma områden får vi ett unikt informationsflöde som bidrar till att bevaka naturvärden och bedriva ett resurseffektivt skogsbruk, säger Johan Holmgren, forskare vid SLU och den som leder projektet.

Laserskanningen med hög upplösning sker över två stora områden i Västerbotten respektive Halland. Den ska användas för att ta fram trädkartor med så hög precision att det går att bedöma trädslag och ålder på enskilda träd. Parallellt genomförs omfattande fältinventeringar för att få referensdata och information samlas in från skördare försedda med laserskanner. Samtidigt flygfotograferas områdena med hög upplösning.

Detaljerade modeller för alla Sveriges skogar

– Att laserskanna skog i både norr och söder är angeläget för att få data som engagerar och är relevant för skogliga aktörer i hela landet. Målsättningen är att utveckla modeller för alla Sveriges skogar, oavsett om det handlar om tall- och granbestånd i norr eller mer varierade landskap med detaljrik blandskog i söder, säger Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef Sveaskog samt ordförande i Mistra Digital Forests Industriella råd.

Fredrik Klang, Sveaskog.

I söder laserskannas ett 12,5 x 50 km stort område, där ingår bland annat Tönnersjöhedens försökspark som har en stor variation av trädslag. Det norra testområdet på 25 x 50 km rymmer bland annat Krycklans försöksområde som laserskannades och inventerades 2019. I höst upprepas inventeringen av de cirka 500 provytorna med finansiering från Kempestiftelserna. Tillgången på data från flera tidpunkter kan användas för att utveckla modeller som bedömer skoglig tillväxt och kommer bland annat att användas inom samarbetet med Mistra Digital Forests norska motsvarighet SmartForest.

”Hjälper oss förstå värdet av högupplösta laserdata”

I en del av det nordliga området samlar Komatsus testmaskiner in stora datamängder som berättar var trädet har växt, trädslag och storlek. Liknande data hämtas in i södra området med en skördare försedd med laserskanner från Nordic Forestry Automation. Datan öppnar för nya analyser och metoder för informationsinsamling och kommer att testas som referensdata för fjärranalysmetoder.

Magnus Petersson_Södra

Magnus Petersson, Södra.

– Kombinationen av datakällor skapar mervärden åt våra medlemmar. Att med hög precision kunna identifiera trädslag är väldigt intressant för de många skogsägare som vill driva ett variationsrikt skogsbruk med barr- och lövträd. Jag ser att det här kan bidra till mer levande och uppdaterade digitala skogsbruksplaner, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef Södra.

Utöver Mistra Digital Forest är Södra, Holmen, Sveaskog, SLU och Kempestiftelserna medfinansiärer.

Clas Engström, Holmen Skog.

– Projektet hjälper oss att förstå värdet i den information vi får av högupplösta laserdata jämfört med den nationella laserskanningen. Vi behöver förstå när kostnaden är motiverad, ytterst har det betydelse för vilken slags data skogsnäringen gemensamt ska efterfråga från statligt håll, säger Clas Engström, utvecklingschef Holmen skog.

Läs om den tidigare laserskanningen som genomföres sommaren 2019

Huvudbild: Bilder från laserskanningen 2019, foto: OPEGIEKA.