Laserskanning för skattning av trädslag och tillväxt genomförd

I somras genomfördes en multispektral laserskanning från luften av svenska skogar inom ramen för Mistra Digital Forest. Förhoppningen är att med hjälp av den insamlade datan, som erhållits med tvåfärgade laserstrålar, både kunna bestämma trädslag och tillväxt. Håkan Olsson, som leder arbetspaketet kring Skoglig fakta (WP1) inom Mistra Digital Forest, berättar mer om arbetet.

Under några dagar i slutet av juni i somras laserskannades fyra försöksområden från luften med en ny typ av högupplöst laserskanning som använder laserljus i två färger.

Hej Håkan Olsson, professor vid SLU! Hur har genomförandet av Mistra Digital Forests laserskanning gått?
– Överlag bra måste jag säga. Vi hade tur med vädret också!

Hur skiljer sig denna laserskanning från andra tidigare?
– Vi testar en skanner som använder laserljus i två färger. Genom att även få information om mängden reflekterat laserljus i två färger och inte bara läget där laserljuset reflekteras, så hoppas vi att kunna skilja ut trädslag bättre. Vi har också skannat med högre upplösning än vad som görs i Lantmäteriets nationella skanning.

Tre av de områden som skannades nu – Asa utanför Växjö, Siljansfors utanför Mora och Svartberget utanför Vindeln – skannades även för tio år sedan. Därmed är det också möjligt att undersöka hur väl man kan mäta tillväxt med laserskanning från två tidpunkter. Denna del av forskningen görs i samband med programmet Future Silviculture, som finansieras av Wallenbergstiftelserna.

– Att Lantmäteriets nya nationella laserskanning sammanfaller i tiden med programmets egna mer högupplösta skanning innebär en guldgruva för oss i form data – att få tillgång till deras data parallellt med vår egna är till stor nytta för programmet, fortsätter Håkan Olsson.

Vad har företagen för nytta av detta?
– Förhoppningen är att tillgång till mer högupplöst data med information om såväl trädslag som tillväxt kan leda till ett bättre planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruket. Genom att du som skogsbrukare får tillgång till databaser där skogen beskrivs på rasterrutor eller som enskilda träd, kan du till exempel få ett bättre stöd vid gallring. Istället för att gallra hela bestånd kan du gallra mindre områden eller individuella träd.

– Hittills har mätning av skog främst gjorts med manuella metoder, vilket är kostsamt. Dessutom är skogen i ständig förändring, så för att skoglig data ska vara användbar måste den uppdateras med jämna mellanrum. Redan nu kan en del skogliga mått, som t.ex. trädhöjd, virkesvolym och medeldiameter skattas bra med laserdata. Med den utveckling som bedrivs inom Mistra Digital Forest så hoppas vi att även förbättra möjligheterna att skatta trädslag och tillväxt automatiskt. Dessutom får vi heltäckande skoglig information med hög upplösning.

Vad händer nu?
– Till att börja med ska vi sätta ihop de skannade stråken till hela områden, samt beräkna en markmodell per område. En viktig del i vårt arbetspaket är också att sätta ihop laserdata med skördardata. Dock tror jag att det dröjer tidigast till våren innan vi kan presentera några resultat. Men alla vi i detta arbetspaket ser mycket fram emot att påbörja detta spännande arbete!

Läs mer om WP1

Bilder från laserskanningen

Foto: OPEGIEKA