Programövergripande aktiviteter

Digitala verktyg och tekniska innovationer förändrar ingenting om de inte används. Arbetspaketet Programövergripande aktiviteter lägger därför stort fokus på att se till att den digitala kompetensen finns där hos allt från tjänsteman till maskinoperatör. Här hittar vi också projekten som stärker den digitala värdekedjan, exempelvis genom att utveckla beslutsstöd som gör att branschens aktörer kan samverka och ”dra nytta” av varandras data. Det är först då den digitala transformationen sker fullt ut.

Arbetspaketet Programövergripande aktiviteter fokuserar på fem delområden:

Digital Forest Test Site

Ett stort sammanhängande skogsområde och några försöksparker är Mistra Digital Forest-programmets test site. Här förläggs fältförsök och utvalda skogsytor har laserskannats från både luft och mark med ny högupplöst teknik för fjärranalys. Den här nya teknikens detaljerade ”bild” av stora områden, kombinerad med andra datakällor, öppnar dörren för helt ny kunskap och nya arbetssätt. Mer om det under respektive arbetspaket.

Syntes – digitalisering för en hållbar bioekonomi

Det här projektet handlar om att koppla ihop och hitta synteser mellan de olika forskargrupperna i Mistra Digital Forest och mellan olika aktörer. Det ger den digitala transformationen en rejäl knuff framåt och i förlängningen påskyndar det omställningen till en hållbar bioekonomi. Hur? Genom att kombinera arbetspaketens olika infallsvinklar går det exempelvis att göra komplexa analyser som visar hur skogen kan skötas och brukas med hänsyn till både ekonomi, klimat och biologisk mångfald.

Digital transformation

Vi använder bara en liten del av all data och ofta är den bunden till enskilda företag när vi i stället skulle gynnas av ett digitalt informationsflöde längs med hela skogsbrukets värdekedja. I det här projektet skapar forskningen nya digitala tjänster och affärsmodeller som gör att företagen kan dra nytta av all data för att stärka sin affär. Att var och en förstår möjligheterna är också det avgörande, så att alla aktörer sätter strategier för sin digitala utveckling.

Bioraffinaderi

För att en cirkulär bioekonomi ska bli verklighet behöver vi ta tillvara så stor del av trädet som möjligt och då är bioraffinaderierna avgörande. Där kan den biomassa som tidigare har betraktats som ”obrukbar” förädlas till gröna produkter. I det här projektet studerar forskarna bioraffinaderiernas kapacitet och fastställer hur de kan utvecklas. De undersöker vilka nya möjligheter öppnas i bioraffinaderiet med allt mer och bättre information om skogsråvaran och försöker hitta sätt att utnyttja råvaran ännu mer resurseffektivt och till ett högre värde.

Digital Forest Academy

För att branschens företag ska genomgå en digital transformation behövs kunskap. I det här projektet ligger fokus på att ta fram utbildningsinnehåll som hjälper företag att realisera och implementera digitaliseringen i sin verksamhet; det kan handla om allt från val av beslutsstöd till en uppdaterad affärsmodell. Innehållet styrs av företagets behov och kan exempelvis vara ett stöd i att arbeta fram en digital strategi.