Koordinering av program med spjutspetsforskare

Mistra Digital Forest består av fyra arbetspaket som kopplar till varandra genom utbyte av data och material. Här berättar programchef Sverker Danielsson, som också leder arbetspaketet Koordinering och kommunikation, om var forskningsarbetet befinner sig ett år efter programstart.

Sverker Danielsson. Foto: Johan Olsson

– Inom vårt arbetsområde ryms både syntesforskning, att kartlägga den digitala värdekedjan och kapaciteten hos dagens bioraffinaderier samt programmets internationella erfarenhetsutbyten. SCDI har genomfört en intervjustudie där resultatet ger oss en bild av vilka områden som behöver utvecklas. Inom arbetspaketet ingår också programmets kommunikationsarbete. Under våren fick vi programmets kommunikationskanaler på plats som vi fortsätter att utveckla.

Vad händer nu?
– Fokus under 2019 har varit att få igång aktiviteter på olika håll och under 2020 kommer vi att stärka kopplingarna mellan olika delar av programmet. Vi vill att programmet leder till förbättringar hos skogsföretagen och samhället i stort. Under våren kommer vi att rapportera vad digitalisering och andra begrepp betyder för olika grupper av människor. Det är en del av syntesarbetet som kommer att ge oss viktig kunskap vad gäller integrationen människa–teknik. Arbetet med att lyfta den digitala kompetensen fortsätter under 2020.

– Vi har även nyligen rapporterat om vilka bioraffinaderiprocesser som är i drift och planerade och hur vi kan koppla ny teknik till dagens infrastruktur. Bioraffinaderier kommer att vara mottagare av skogsråvara i framtiden och ett av uppdragen i Mistra Digital Forest – som Mistra som finansiär lyft fram som viktigt – är att vi tittar på digitala möjligheter för att skapa cirkulära flöden från olika delar i värdekedjan.