Koll på bioraffinaderier i Norden

Inom ramen för Mistra Digital Forest har en sammanställning av nuvarande och planerad kapacitet för bioraffinaderier i Norden tagits fram – en rapport som även utgör det svenska bidraget till en större bioraffinaderistudie på Europanivå som CEPI håller i. Sverker Danielsson berättar mer om arbetet.

Rapporten om bioraffinaderier i Norden är en sammanställning av anläggningar i drift i de nordiska länderna samt de som är tillkännagivna i planeringsfas eller uppförandefas. Framtagandet av rapporten utgör en del av arbetspaket 0 som handlar om koordinering och kommunikation i Mistra Digital Forest.

Konsultbolaget NiNa Innovation har hjälpt till med att räkna på råvaruflöden i rapporten – en rapport som Sverker Danielsson, författare till rapporten och programchef för Mistra Digital Forest, gärna liknar vid en ögonblicksbild av området.

Sverker Danielsson. Foto: Johan Olsson

– Det är tydligt att vi lever i en tid då mycket händer på detta område och att öka förädlingsvärdet från skogen genom att använda en allt större andel till produkter är högintressant, säger Sverker Danielsson.

Inspel till EU

Rapporten utgör också det svenska bidraget till en större bioraffinaderistudie på Europanivå som CEPI, det europeiska pappersindustriförbundet, håller i. I denna studie avser man att beskriva nuläget inom bioraffinaderiprocesser inom EU, vilken ska fungera som underlag för diskussioner och satsningar framåt. Arbetet kommer att pågå under våren och en rapport planeras att sammanställas i juni.

Sett till de nordiska länderna kan Sverker Danielsson konstatera att det framför allt är inom Sverige och Finland som saker sker, men även i Norge finns ett fåtal initiativ tagna.

– Det stora fokuset kring drivmedel och kemikalier är också tydligt genom att man investerar i anläggningar för raffinering som kan nyttja både fossilbaserade och biobaserade oljor, fortsätter Sverker Danielsson.

Utvecklingen framåt – svår att sia

Vad som kommer att hända på området framöver – både i Sverige och i övriga Norden – tycker Sverker Danielsson är svårt att säga på grund av rådande omständigheter.

– Vi befinner oss mitt i coronakrisen så det är svårt att uttala någon som helst prognos för det mesta men jag tror att utvecklingen fortsätter mot energi och drivmedel ett tag framöver medan produktion av nya material från bioraffinaderier ligger längre fram i tid, säger han och fortsätter;

– Jag tror också på att man kommer bygga ihop industrier på sikt där skogsindustrin kan leverera procesströmmar till andra branscher, vilket endast görs i mycket liten omfattning idag.

Hur arbetar ni nu vidare med området bioraffinaderier inom Mistra Digital Forest?
– Vi kommer att utgå från dagens läge och vad som sker på annat håll inom Mistra Digital Forest för att styra arbetet mot där det gör mest nytta för programmet. Ett exempel på aktivitet skulle kunna vara fjärranalys av skogar för att skatta mängden och kvaliteten av GROT – det vill säga grenar, toppar och rötter, som kan vara en av råvaruströmmarna i framtidens bioraffinaderier, men det finns fler uppslag som vi tittar på.

Läs hela rapporten Sammanställning av nuvarande och planerad kapacitet för bioraffinaderier i Norden.