Tankar inför fas 2

Under 2022 går Mistra Digital Forest in i sitt fjärde år och det sista inom fas 1 av programmet. Inför nästa fas finns anledning att reflektera och staka ut en inriktning framåt inför fas 2. Vi ställde tre frågor till tre personer med stark koppling till Mistra Digital Forest om hur de ser på arbetet hittills och hur de tänker inför den andra fasen av programmet – Malin Lindgren, programansvarig på Mistra, Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna och Per Edström, biträdande programchef och som lett arbetet med programansökan från start.

Upplever du att de tre första åren av Mistra Digital Forest har gått som förväntat?

Malin Lindgren, Mistra:
– Programmet ser ut att vara på god väg att bli det nav för skogsfrågor, digitalisering och forskning som krävs för att resultat snabbt ska komma till nytta och därmed påskynda omställningen till en cirkulär bioekonomi. Känslan är också att samarbeten och samverkan går över förväntan vilket är fantastiskt, särskilt med tanke på att pandemin självklart påverkat verksamheten.

Torgny Persson, Skogsindustrierna:
– Jag tycker att samverkan mellan industrin och forskningsutförarna fungerar bättre än förväntat. Det är en mycket givande diskussion dem emellan och även de akademiska publiceringarna är fler än förväntat, vilket är roligt. Programmet uppfyller målen både vad gäller implementering av resultat och akademisk publicering – det är fantastiskt bra!

Per Edström, Mistra Digital Forest:
– Bättre! Vi har fler resultat och leverabler än ursprungligen planerat, och vi har ett mycket stort industriengagemang för att ta resultaten vidare till implementering.

Vad ser du är viktigt att ta med in i fas 2 av programmet?

Malin Lindgren, Mistra:
– En fortsatt god balans mellan nyttiggörande och vetenskapliga leveranser är så klart mycket viktig. Det genuina planeringsarbetet programmet gjorde inför start av fas 1 tycks betala sig nu, så en fortsatt god planering är ofta en framgångsfaktor. Vad gäller nyttiggörandet blir Digital Forest Academy intressant att följa som ett sätt att snabbare få ut resultat och kunskap om digitaliseringens möjligheter i skogsföretag.

Torgny Persson, Skogsindustrierna:
– Samverkan mellan företag och forskningsutförare ska fortsätta utvecklas som det gjort hittills och att vi satsar extra resurser på de delar som kan implementeras i företagens framtida arbete.

Per Edström, Mistra Digital Forest:
– Vi ser att vi har en fortsatt högkvalitativ forskning, och just nu pågår en prioritering av forskningsinriktningar för fas 2. Jag ser att det är viktigt att i den processen öka fokus på nyttiggörande av forskningsresultaten, så att digitaliseringens möjligheter verkligen tillvaratas i praktiken.

Vilka är dina förväntningar på fas 2?

Malin Lindgren, Mistra:
– De är samma som för fas 1, att programmet når sitt övergripande mål, det vill säga att bidra till transformation av samhället till en hållbar bioekonomi samt att utveckla en hållbar skogsbrukssektor som utnyttjar digitalisering av hela värdekedjan.

Torgny Persson, Skogsindustrierna:
– Jag hoppas vi kan öka programmet i omfattning och därigenom göra ännu mer företagsnytta, samtidigt som vi bibehåller den höga akademiska nivån.

Per Edström, Mistra Digital Forest:
– Jag har en hög ambition och tänker mig faktiskt att vi ska överträffa förväntningarna vi hade innan programmet startade. Förutom alla forskningsresultat som bidrar till digitalisering av hela den skogliga värdekedjan så förväntar jag mig stärkt branschsamverkan mellan företagen och nya samarbeten mellan forskargrupper.