Stort intresse när Mistra Digital Forest höll programintern konferens

Cirka 90 deltagare samlades när Mistra Digital Forest arrangerade en programintern konferens den 7 maj. Konferensen sändes digitalt med talare från flera aktörer i programmet.

– Skogen påverkar  mycket positiv sysselsättning och högt uppsatta klimat – och hållbarhetsmål. Den är viktigt för vår handelsbalans, för hur landsbygden ser ut och för material- och energiförsörjning. Jag gratulerar skogsnäringen som fått till ett sådant här program som Mistra Digital Forest, sade Elisabeth Nilsson som tillsammans med Maria Wetterstrand presenterades som nya ledamöter i programstyrelsen för forskningsprogrammet.

– Jag ser fram emot att se hur vi kan föra information från skogen till konsumenten, till exempel information om ursprung och hållbarhet. Transparens till konsument är väldigt viktigt och att kunna följa biomassan genom hela förädlingskedjan. Jag tror att biomassa använd på rätt sätt är en del av lösningen på våra hållbarhetsutmaningar. Digitalisering kan hjälpa till att skapa dessa möjligheter, sade Maria Wetterstrand som framöver kommer att arbeta med hållbarhetsfrågor på EU-nivå och bland annat med Eu:s Green deal.

40 procent i tillväxtpotential

Tomas Lundmark, som är professor vid SLU, berättade om den forskning som pågår kring framtidens skogsskötsel. SLU har ett stort Wallenbergfinansierat forkningsprogram med fokus på ökad tillväxt i skogen. Samarbete etableras nu med andra aktörer som det Skogstekniska klustret, Skogforsk och Mistra Digital Forest, där intresset för att utveckla digitala beslutsstöd i skogen är stort.

– Den svenska skogen växer så att det knakar – vi har dubbelt så mycket skog idag som för 100 år sedan, sade Tomas Lundmark men konstaterade också att det ändå inte är nog utan att skogens tillväxt behöver öka ytterligare om skogen ska möta alla krav och förväntningar som finns.

–  Vi behöver utveckla skogens skötsel för ökad tillväxt och här kommer Mistra Digital Forest in och skapar möjligheter för samarbete om hur man utvecklar ett mer precisionsbaserat skogsbruk.

Tomas Lundmark ser fler möjligheter där digital utveckling kan spela roll, bland annat för konsekvensanalyser, attitydundersökningar, simuleringar och systemanalyser, utvärderingar och validering samt för systemutveckling.

På sikt ser han en möjlighet att digitala beslutsstöd kan bidra till att öka skogens tillväxtpotential med minst  40 procent till åren runt 2050 till 2060.

– En sådan utveckling behövs för att möta alla behoven i de färdplaner mot fossilfrihet och grön omställning som Sverige skissar på nu. Vi är optimistiska och ser fram emot ett fortsatt samarbete de kommande åren med Mistra Digital Forest. Vi tillsammans kommer att bidra till ganska stor ”game change” de kommande åren, konstaterade Tomas Lundmark.

Magnus Bergman som är skogsteknisk chef på SCA berättade om hur deras företag implementerat digitala lösningar samt om hur SCA går vidare med den högupplösta informationen från laserskanningen av deras 50 000 hektar stora testområde i Medelpad. En möjlig utveckling är att informationen bland annat kan hjälpa till vid förändringsanalyser och hur man i framtiden kan identifiera områden med potentiella naturvärden. Ett medskick från Magnus Bergman var vikten av att arbeta med gemensamma standarder för datainformation.

– Det finns exempelvis ganska stora skillnader i hur olika leverantörer tolkat standarderna i den data vi får in från skogsmaskiner idag, såsom för stopptider etcetera, sade Magnus Bergman.

Daniel Nylén från Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) vid Umeå universitet berättade tillsammans med Lisa Nilsson, som är it- och analyschef på Holmen Skog, om hur studenter vid Umeå universitet fått hjälpa till att ta fram digitala tjänstekoncept för framtidens skogsbruk.

Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk presenterade forskningsinstitutets process och strategiska mål för forskning kring digitalisering.

Avslutningsvis presenterade Erik Willén, Skogforsk, och Camilla Widmark, SLU, ett första steg i arbetet med att ta fram en visualiseringsbild för det digitala ekosystemet i skogsbruket. Under våren har de fört samtal med skogsföretagen om behov av digitaliseringslösningar nu och på längre sikt.

– Visualiseringsbilden som skapas nu kommer att vara en viktig grund när programmet sätter riktningen för framtida utveckling, avslutade Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest, som också var moderator för konferensen.

Ordmolnet nedan visar svaren på frågan ”Vilka olika ord associerar du med framtidens digitala skogsbruk?” som ställdes under konferensen.