Stort finansieringsbidrag till forskning om AI-baserad automation inom skogsbruk

Daniel Nylén, forskare vid Umeå universitet och aktiv inom Mistra Digital Forest, har tilldelats närmare 3,7 MSEK från AFA Försäkring för att studera hur AI-baserad automation kan påverka säkerheten inom skogsbruket.

Den teknologiska utvecklingen inom självgående maskiner accelererar i en rasande takt och skogsbranschen står inte på sidan av. Det förutspås en ökad användning av AI-baserad automatisering inom skogsindustrin, där självlärande datorprogram förväntas samarbeta med skogsmaskiner. Samtidigt understryks vikten av att ha insikt i de potentiella riskerna som kan uppstå i samband med framtida automatisering inom skogsbranschen. För att adressera denna problematik har en nyligen påbörjad forskningsstudie vid Institutionen för informatik vid Umeå Universitet inletts för att undersöka hur AI-baserad automatisering påverkar säkerheten inom skogsbruket.

I ett pressmeddelande den 26 januari 2024 i fjärde anslagsomgången meddelade AFA Försäkringar att de har beviljat projektet som leds av Daniel Nylén, doktor i informatik och aktiv forskare inom Mistra Digital Forest, 3 668 000 kronor för studien. Projektet beräknas pågå till och med januari 2027 och förväntas resultera i en handbok med riktlinjer för införandet av AI-baserad automation i skogsindustrin med fokus på en säker arbetsmiljö. Resultaten förväntas också kunna användas i andra industrier.

Självlärande program för säkerhet

En central del av forskningsprojektet är att undersöka hur självlärande program inom AI kan användas för att upptäcka faror och risker. Inom skogsbruket och andra tunga industrier, där arbete ofta innebär hantering av komplexa fordon och maskiner, kan dessa program analysera och bearbeta data från olika sensorer och styrsystem. Genom detta kan de snabbt och systematiskt upptäcka potentiella faror, vilket förväntas minska antalet arbetsplatsolyckor.

AI-baserad autonomi inte bara erbjuder möjligheter att förbättra säkerheten på arbetsplatsen utan kan medföra oavsiktliga konsekvenser och introducera nya risker, säger Daniel Nylén i en nyhet på Umeå universitets webbplats.

Daniel Nylén

Daniel Nylén, foto: Johan Olsson.

Projektgruppen

Daniel Nylén, doktor i informatik och aktiv forskare inom Mistra Digital Forest.
Aron Lindberg, Associate Professor vid Stevens Institute of Technology, USA, och gästlektor vid Umeå Universitet.
Maria Åkesson, professor vid Högskolan i Halmstad och gästprofessor vid Umeå Universitet.