Så ska Heureka PlanVis och BioMapp se in i framtiden ihop

3 frågor till…

Åsa Nilsson, projektledare på IVL som tillsammans med Hampus Holmström, analytiker på SLU skrivit rapporten ”Tillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan”.

Åsa Nilsson, projektledare på IVL.

Vad handlar den om?
– Rapporten visar hur kombinationen av simuleringsprogrammet Heureka PlanVis och visualiseringsprogrammet BioMapp kan användas för att analysera scenarioberäkningar för den skogliga värdekedjan. Vi har beräknat två scenarier med hjälp av Heureka PlanVis – BAU Sverige och Produktion Sverige*. Resultatet har sedan visualiserats med hjälp av BioMapp, ett verktyg som utvecklats inom Mistra Digital Forest. Jämförelsen visar att Produktion Sverige ger möjlighet till ett högre uttag av skogsråvara till industrin än BAU Sverige. I båda scenarier sker över tid en nettotillväxt i skogen, men den är lägre i Produktion Sverige.

Var befinner ni er i arbetet?
– Om man jämför med den vision vi har för BioMapp-projektet är exemplet i rapporten begränsat med avsikt. Vi är nu inne på det tredje året i Mistra Digital Forest med att vidareutveckla funktionaliteten i BioMapp, färdigställa BioMapp-modeller för hela den skogliga värdekedjan och scenarier som omfattar hela värdekedjan från skog till slutprodukt. Det arbetet är planerat att publiceras i en kommande projektrapport Scenarios for property-based supply and demand of forest-based raw materials and products.

Vilka möjligheter öppnar detta upp inom ett till två år?
– BioMapp ska göra det möjligt att analysera tänkbara alternativa användningar av skogsråvara längs hela värdekedjan från skogsbruk till produktion i industri. BioMapp ska även visualisera i vilken utsträckning produktionen av skogsråvaran och dess fortsatta användning i värdekedjan i olika scenarier sker med en god hänsyn till olika aspekter av hållbarhet. Den här typen av visualisering kan fungera som underlag för planering och ställningstaganden som berör hela den skogliga värdekedjan. Ett långsiktigt mål är också att lägga grunden för ett digitalt system för kommunikation av olika miljö- och hållbarhetsaspekter, till exempel för dialog med industri, forskare och andra intressenter.

*BAU står för business as usual. Scenariot BAU Sverige speglar en utveckling där Sveriges skog används och sköts som idag och som den gjorts de senaste 10 till 20 åren. Produktion Sverige belyser potentialen för och effekterna av en ökad virkesproduktion givet rimliga men höga investeringsnivåer i skogsbruket. I detta scenario ingår simulering av ett antal produktionshöjande åtgärder.