Så kan innovativa labb bidra till digitaliseringen i skogsbruket

Inom den skogliga forskningsvärden finns många innovativa labb, här är några av dem.

Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har genom flygburen laserskanning, satellitbilder och fältinventeringar inhämtat mycket data om skogen. Med Nationellt skogsdatalabb som en nationell resurs vill de öka tillgängligheten och därmed underlätta användningen av skogliga data inom hela skogssektorn för såväl företag och myndigheter som forskningsinstitut och intresseorganisationer.

Vid sidan av Nationellt skogsdatalabb finns också Rymddatalabbet, som verkar för att öka användningen av satellitdata. Målet för Rymddatalabbet, som drivs av Rymdstyrelsen, är att göra satellitdata tillgängligt på ett lättare sätt. Nationella Rymddatalabbet är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Innovation of Sweden, Rise och Luleå tekniska universitet.

Mats Nilsson, forskare vid SLU.

Mats Nilsson, forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning på SLU är involverad i såväl Mistra Digital Forest som de båda labben.

– Som jag ser det vill Skogsdatalabbet och Rymddatalabbet tillgängliggöra och öka användningen av digitala data, vilket är viktigt för att effektivt kunna ta fram aktuella beskrivningar av skogstillstånd och för att identifiera och följa förändringar över tiden, berättar Mats Nilsson.

Tillgången till digitala data gör det också möjligt att ta fram nya innovativa inventerings-, planerings- och analysmetoder, samt att förbättra och effektivisera informationsflödet. Här spelar ett samarbetsprogram som Mistra Digital Forest stor roll. Mats Nilsson fortsätter:

– Tillgången till satellitbilder är viktig för bland annat klassificering av trädslag och identifiering av förändringar. Dessutom behövs ofta 3D-data från laserskanning eller digitala flygbilder tillsammans med andra typer av data (till exempel fältdata från myndigheter, skogsföretag eller andra organisationer) i de analyser som görs. Framöver skulle ett samarbete med de två datalabben kunna leda till effektivare och bättre hantering och bearbetning av data, säger han.

Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet och grundare av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI). Fotograf: Mattias Pettersson

Ett tredje labb är SCDI AI Business Lab som fokuserar på hur AI skapar värde i verksamheter. Labbet etablerades 2020 genom ett anslag från Kempestiftelserna. Finansieringen möjliggör för SCDI (Swedish Center for Digital Innovation) att vidareutveckla sin AI-forskning, dels genom finansiering av infrastruktur till labbet, men också med post doc-positioner fokuserade på just skogsindustrin.

Jonny Holmström, professor i informatik och föreståndare för SCDI och även han verksam inom Mistra Digital Forest, berättar mer:

– Många bolag i det svenska skogsbruket jobbar redan med AI, eller så är de är på väg att lansera satsningar inom området. Vår forskning visar dock att kompetensfrågan är den huvudsakliga flaskhalsen för att skapa värde från AI. SCDI AI Business Lab fokuserar därför på just den frågan. Ett sätt är att genomföra det vi kallar för en ’AI Readiness Analysis’ som handlar om att mäta vilken beredskap som bolaget har att arbeta med AI, där vi lyfter fram både styrkor och svagheter. Ett annat sätt är att genomföra workshops med externa partners för att bygga kompetens runt AI.

Biometria är en annan central aktör inom svensk skogsnäring. De genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri, samt erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln. Biometria Labs är Biometrias avdelning för innovation.

Datalabbet stöttar datadriven innovation inom skogsnäringen, genom en enklare hantering av olika typer av data från den skogliga digitala kedjan.

– Genom datalabbet skapar Biometria Labs effektivisering och innovationer som tillför nytta för hela skogsnäringen, så som exempelvis branschgemensamma AI-lösningar. Både Mistra Digital Forest och Biometria Labs arbetar med att testa möjligheterna som ny teknologi ger för digitaliseringen av svensk skogsindustri. Samverkan med olika aktörer inom skogsnäringen är alltid intressant för oss, framförallt kring den data som finns i kedjan från stubbe till industri, avslutar Tanja Keisu, affärsutvecklare och teamledare på Biometria Labs.