Referat, presentationer och bilder från programkonferensen

Nu kan du som missade höstens programkonferens ta del av ett referat, bilder samt dagens presentationer.

Det var en fullsatt programkonferens som blev den officiella starten på Mistra Digital Forests andra fas. Platsen var centrala Stockholm och Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman inledde med några tankar om programmet:

”Skogsindustrins produkter ska bli helt fossilfria och återvinningsbara, vi ska ha skogar med rik biologisk mångfald och öka vår klimatnytta. Det är otroligt omfattande mål där Mistra Digital Forest sitter på många lösningar, det som görs inom det här programmet är avgörande för hela branschen.”

Dagens röda tråd var att Mistra Digital Forest i den här andra fasen stärker sitt fokus på social hållbarhet. Norges och Finlands systerprogram var på plats, och det visade sig att Mistra Digital Forest är först ut att introducera det här perspektivet på skogsbrukets digitalisering. Camilla Sandström vid Umeå universitet är processledare för social hållbarhet och förklarade vad begreppet innebär i programmet:

”Integritetsfrågan blir allt viktigare i takt med att stora och ökande mängder data samlas in. Vi kommer också att studera aspekter som demokrati, transparens och diskriminering, hur digitala lösningar kan möta olika gruppers behov och hjälpa oss att väga mellan olika intressen”.

Något som kan fungera som ett stöd i arbetet med hållbar utveckling gav Umeå universitets Daniel Nylén exempel på. I ett utforskande projekt vill han förstå möjligheterna för en digital tvilling av skogen, hur den kan tillgängliggöra information på nya sätt och skapa förutsättningar för konstruktiv dialog och deltagande skogsplanering.

Men vilka indikatorer finns för social hållbarhetsbedömning? Anders Lindhagen, SLU, berättade om arbetet med att ta fram förslag på indikatorer för skogar med höga rekreationsvärden. Omgivningen, med allt från trafikbuller till sjöar, spelar roll för rekreationsvärdet och det gör också framkomligheten. ”Skogsstigarna är på väg att försvinna” sa han och konstaterade att ”stigarna sannolikt har större betydelse än hur skogen ser ut. Går det att komma fram kan även yngre, mer ogenomträngliga skogar uppskattas. Detta trots att de inte motsvarar den äldre skog som de flesta säger att de vill vistas i”.

Anders betonade att det inte finns en genomsnittlig skogsbesökare, snarare ser behoven olika ut mellan människor men också för enskilda individer över tid. Han efterfrågade data över markvegetation, buskar och småträd för att få bättre indikatorer för skogens rekreationsvärden, något som delvis krokade i Henrik Perssons projekt vid Skogforsk. Med hjälp av laserskanning vill han identifiera objekt på marknivå och då särskilt kulturlämningar som stenmurar, gravar och blästplatser.

”Hör av er om ni har täta data från laserskanning, erfarenhet av metoder eller förslag på vilka lämningar som ska prioriteras”, efterlyste han.

Mängden data som blir allmänt tillgänglig kommer att öka och krav på ekonomisk, social och miljömässig utveckling gör beslutsfattandet alltmer komplext. Med den spaningen som utgångspunkt berättade Anna Bengtsson, Uppsala universitet och Maria Nordström, Skogforsk, om ett nystartat projekt som undersöker hur enskilda skogsägare kan dra nytta av digitala verktyg:

”Vi nystar i sådant som digital kompetens och hur beslutsstöd bör utformas, hur digitaliseringen påverkar maktbalansen mellan skogsägare och skogsföretag och effekterna av ny lagstiftning.”

Innan förmiddagen gick över i lunch avrundades programkonferensen med några reflektioner av Mistra Digital Forests styrelse, först ut var Maria Wetterstrand:

”Det jag hört under dagens presentationer är i linje med EUs gröna omställning och de politiska ambitioner som går mot att se skogen ur ett större perspektiv, där en rad olika värden integreras i planeringsprocesserna. Digitala verktyg kan vara ett stöd i att förverkliga dessa politiska ambitioner”.

Ingrid Petersson sa avslutningsvis:

”Den forskning vi har sett exempel på idag bygger broar som gör att vi kan kommunicera med varandra och stärka den sociala sammanhållning som brister i skogen idag. Skogsbruket har en stark tradition av sociala värden där vi vårdar för kommande generationer.”

Presentationer från dagen:

Juha Hyyppä – UNITE
Rasmus Astrup – SmartForest
Camilla Sandström 
Anders Lindhagen
Daniel Nylen
Henrik Persson
Johan Holmgren WP1
Maria Nordström WP2
Martin Servin WP3

Per-Erik Karlsson, IVL presenterar ”Indikatorer för hållbarhetsbedömningar av svenskt skogsbruk”