Mistra Digital Forest stärker perspektiv kring social hållbarhet genom ny processledare

Mistra Digital Forest har inför fas 2 stärkt sin inriktning mot hållbar utveckling. Som en följd har en ny processledare kring social hållbarhet knutits till programmet i form av Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
”Jag kommer att vara den där som ställer de obekväma frågorna kring social hållbarhet”, säger hon med glimten i ögat.

Camilla Sandström, Umeå universitet. Fotograf: Mattias Pettersson

– Jag är ingen riktig traditionell statsvetare utan har jobbat tvärvetenskapligt under lång tid med frågor kring styrning och förvaltning av naturresurser, och skogen är en sådan resurs, säger Camilla Sandström, som sedan ett år tillbaka även innehar en UNESCO-professur med titeln Biosfärsområden som levande laboratorium för rättvis samhällsomställning.

Även om hon inte tidigare har jobbat specifikt med digitaliserings- och teknikfrågor är hon van att tänka utifrån ett systemperspektiv.

– Tekniken ses ofta som en viktig faktor för att nå hållbar samhällsomvandling och det sätts hög tillit till att tekniken ska lösa många sådana frågor. Men när det kommer till AI finns det också flera farhågor, säger hon och fortsätter:

– Därför blir det särskilt intressant att tänka i termer kring social hållbarhet och hur man kan applicera ett sådant tänk för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ny teknik, som exempelvis AI.

Hon menar att det då innefattar allt från individperspektivet: den enskilda markägaren, den som vistas ute i skogen, till ett företagsperspektiv: hur skogsbolag kan ta bättre hänsyn till olika intressen och sköta skogen mot olika mål.

”Svårt att bortse från det mänskliga perspektivet”

Som ny processledare i Mistra Digital Forest handlar Camillas förväntningar framför allt om att hon genom sin kompetens kan tillföra det mänskliga perspektivet i programmet. Hon tycker att digitalisering och skogen är ett viktigt område att utveckla kunskap om och ser att det finns en stark efterfrågan på hållbara lösningar.

– Det är svårt att bortse från det mänskliga perspektivet i frågorna som Mistra Digital Forest arbetar med. Samtidigt är det många starka intressen inom detta område som ställs mot varandra. Därför blir det intressant att se om den digitala tekniken kan bidra till att hantera konflikter och hitta möjliga lösningar, samt minimera spänningar som finns i den skogliga debatten och politiken.

Hur tror du att digitala underlag kan underlätta en framtida dialog mellan olika intressenter?
– Det är det vi ska undersöka, om det finns förutsättningar för det. En utmaning är dock att den digitala kompetensen varierar så mycket mellan olika aktörer. En del av det arbete vi ska göra kommer också att bidra till att höja den kompetensen – eller åtminstone identifiera var kompetensen behöver höjas och på vilket sätt, säger hon och tillägger:

– Kompetensen och förståelsen tror jag är jätteviktig för att man ska kunna öka legitimiteten för tekniska lösningar. Förstår man sig på något känner man sig också tryggare med att använda tekniken.

Potential att öka tvärvetenskapen mellan teknik och samhälle

Att det finns samhällsvetenskapliga miljöer som skulle kunna få upp ögonen för området teknik och skog är Camilla Sandström övertygad om. Detta då social hållbarhet hittills inte varit en så prioriterad fråga när det kommer till teknikutveckling.

– Teknikfrågor är i dagsläget inte ett så starkt tvärvetenskapligt fält, det finns inte så mycket koppling mellan teknik och samhällsvetenskap, men jag tror det finns stor potential att utveckla det.

Hur kommer du att jobba i Mistra Digital Forest med att få in social hållbarhet?
– Dels har jag egna delprojekt som jag kommer kunna engagera flera forskargrupper i programmet i, dels så kommer jag att vara den där som ställer de obekväma frågorna kring social hållbarhet – ett kritiskt, konstruktivt perspektiv för att få in det i programmet.

Slutligen, vad har du för personlig relation till skogen?
– Skogen är oerhört central i både mitt forskningsfält och i mitt övriga liv. För mig personligen är skogen en källa till återhämtning. Jag älskar att äta utomhus, gärna i skogen – helst minst en gång i veckan!

social hållbarhet enligt camilla sandström

Social hållbarhet inkluderar minst fyra olika dimensioner – vanligtvis:

  • Equality and Diversity – Rättvisa, mångfald och tolerans
  • Quality of life – Livskvalitet
  • Social cohesion – Social sammanhållning
  • Democracy and Governance – demokrati och styrning och ledning

AI och digitalisering erbjuder såväl möjligheter som utmaningar kopplade till samtliga fyra dimensioner.  I skogliga sammanhang kan till exempel ökad tillgänglighet till skogsdata effektivisera och förbättra beslutsfattande, men det kan också upplevas som integritetskränkande för den enskilde skogsägaren. Ökad digital kompetens skapar förutsättningar för fler att ta del av ny kunskap som genereras via maskininlärning och bättre arbetsförhållanden i skogen till följd av exempelvis förarlösa maskiner kan öka livskvaliteten hos de som arbetar i skogen.