Mistra Digital Forest i Dagens Industri

Högteknologisk skogsindustri – en framtidsbransch

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest utvecklar högteknologiska verktyg och tekniker för framtidens skogsindustri. Genom programmet kan industrin tillgodogöra sig den kunskap och de verktyg som krävs för en digital transformation och öka skogsbrukets effektivitet och hållbarhet. Det skriver Dagens Industri i en artikel.

– Vi arbetar med allt från utveckling av digitala verktyg, akademisk forskning kring fjärranalys och hållbarhetsutvärderingar till organisationsutveckling för att stötta skogsföretag i hur de kan arbeta med digitala innovationer. Vi har tagit på oss rollen att vara navet i nationella frågor kring digitalisering av skogsbruket, förklarar Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest.

Avgörande med bättre data om Sveriges skogar

Forskningsprogrammets vision är att ta fram digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Ett viktigt område för att förverkliga denna vision är att ta fram bättre data om Sveriges skogar.

– Inom programmet har vi specifika försöksparker där vi har laserskannat skogen från flygplan och marken med flera våglängder och högre upplösning än vad som har gjorts tidigare för att utvärdera om vi kan komma ner på en detaljrikedom där vi, utöver virkesvolym och trädhöjd, kan avgöra arten för enskilda träd. Syftet med det är att få ett bra underlag för skoglig planering och öka kunskapen om hur skogen växer och med vilken variation, säger Sverker Danielsson.

För att skapa ett mer hållbart och effektivt skogsbruk utvecklar forskningsprogrammet även operatörsstöd och andra verktyg för ökad automation. Genom smarta verktyg kan fler beslutsstöd byggas in i skogsmaskiner och maskinrutter optimeras med hänsyn till specifika markförhållanden. Därutöver utvecklas verktyg som ger bättre underlag för hållbarhetsutvärderingar. Med en allt högre kvalitet i indata och förfinade metoder för att utvärdera hållbarhet bygger Mistra Digital Forest kunskap om även de långsiktiga effekterna i skogen.

Digitalisering är mer än bara ettor och nollor

– Programmet jobbar mycket med digital teknikutveckling men vi vill även lyfta den digitala kompetensen i våra företag. Med satsningen Digital Forest Academy samlar vi möjligheter som företagsledningar kan nyttja för att ta till sig fler av digitaliseringens möjligheter. Skogen kommer inte att räcka till allt som efterfrågas utan det behövs kloka avvägningar mellan olika intressen, och för att nå högsta möjliga klimatnytta krävs ökad kunskap och forskning. Vi kommer att behöva fortsätta lyfta kunskapsnivån vad gäller komplexa frågor som kännetecknar hållbarhet, förklarar Sverker Danielsson och avslutar:

– Vi vill få ut skogsbaserade produkter med högt värde – det samtidigt som skogens klimatnytta ska öka och att vi värnar om den biologiska mångfalden och skogen som rekreationsplats. För detta krävs dels ett bra dataunderlag om skogen och hur den växer, dels metoder och verktyg för att hantera sådan data – och sist men inte minst behövs kompetens och en vilja att utvecklas.

Läs hela artikeln på di.se.