Inspel från Mistra Digital Forest till Smart landsbygd i nationella geodatastrategin

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny nationell geodatastrategi för åren 2021–2025. Under våren har Mistra Digital Forests deltagare fått möjligheten att komma med inspel till en alldeles ny del av strategin som går under namnet ”Smart landsbygd”.

Sverige har en nationell geodatastrategi för åren 2016 – 2020. Lantmäteriet har i sitt regleringsbrev för år 2020 fått regeringens uppdrag att tillsammans med de 14 myndigheter som är representerade i Geodatarådet ta fram en ny nationell geodatastrategi för åren 2021–2025.

Denna nya strategi tar sin utgångspunkt i en beskrivning av fyra samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, Klimatanpassning, Ett säkert och robust samhälle, samt, Smart landsbygd

Håkan Olsson. Foto: Johan Olsson

Håkan Olsson. Foto: Johan Olsson

Håkan Olsson vid SLU, som även leder arbetspaketet kring Skogliga fakta i Mistra Digital Forest, ingick i den arbetsgrupp som tog fram texten för Smart landsbygd. I gruppen ingick även deltagare från Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, SGU, SCB och Trafikverket. Som en del i processen att identifiera användarbehov tillfrågades de företag som medverkar i Mistra Digital Forest.

Vilka inspel fick ni från företagen, Håkan Olsson?
– Det företagen önskade var att staten ska medverka till en stabil försörjning med grundläggande data, bland annat frekvent laserskanning, men även data om kulturlämningar, naturvårdsobjekt, och fastighetsgränser med god lägesnoggrannhet efterfrågas. Det är även viktigt för förtagen att data är öppna, maskinläsbara och att de tekniska lösningarna är stabila över tiden.

Var befinner sig arbetet nu?
– Den nya geodatastrategin är färdigskriven och kommer att överlämnas till finansdepartementet den 16 september, därefter följer ett arbete med att konkretisera strategin i årliga handlingsplaner.