”En fantastisk chans att utforska viktiga strategiska utmaningar”

För att öka digitaliseringstakten i skogssektorn har Daniel Nylén på Umeå universitet i samarbete med Skogforsk dragit igång ett nytt projekt, finansierat av Mistra Digtal Forest. Under projektets gång hoppas de identifiera såväl framgångsfaktorer som best practices.

Nyligen beviljade Mistra Digital Forest programstyrelse 800 000 kronor till ”Processer för att realisera nyttiggörande och värdeskapande baserat på digitala innovationer” ur programmets strategiska reserv.

Daniel Nylén

Daniel Nylén, foto: Johan Olsson

– Det är en fantastisk chans att utforska viktiga strategiska utmaningar och möjligheter som växt fram och blivit tydliga under programmets gång. Att det sker i en ny konstellation, där vi på SCDI samverkar på ett nytt och mer omfattande sätt med Skogforsk i relation till skogsföretagen är i sig en spännande möjlighet som vi tror kan ge ringar på vattnet, säger projektledare Daniel Nylén, som verkar på Swedish Center for Digital Innovation, SCDI, Umeå Universitet om den betydelse som finansieringen har för projektet.

I projektgruppen ingår även Erik Willén och Maria Nordström från Skogforsk. Målet är att öka kunskapen om hur skogsbranschen kan organisera sig för att generera värdeskapande baserat på nya digitala innovationer.

Enligt Daniel Nylén har det svenska skogsbruket i många avseenden kommit långt med digitaliseringen på ett rent tekniskt plan, men samtidigt behöver digitaliseringen öka i tempo.

– För att kunna öka tempot behöver branschen förbättra sin förmåga att skapa värde baserat på digitala innovationer. Den typen av värdeskapande ställer dock nya frågor kring relationer mellan nyckelaktörer: de kommer mest troligt att behöva förändras för att nya former av värdeskapande ska kunna realiseras, säger han.

Vad hoppas du på att projektet ska ge för resultat?
– Att de framgångsfaktorer och best practices vi identifierar när det gäller att uppnå nya former av värdeskapande bidrar till en tempoökning i branschens fortsatta digitalisering.