”Digitala lösningar förbättrar både för arbetsmiljö och skogsmark”

Möt Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Skog och styrelseledamot samt ordförande i Industriella rådet i Mistra Digital Forest. Här berättar han om hur han ser på framtidens skogsbruk och om sin egen relation till skogen.

– En ökad digitalisering i skogsbruket gör det möjligt att skapa en bättre arbetsmiljö och en större skonsamhet för mark och miljö, samtidigt som vi kan nå en högre produktivitet, säger Jan Åhlund som är skogsbrukschef på Holmen och en av ledamöterna i programstyrelsen för Mistra Digital Forest.

– Hela branschen är beroende av att få människor som trivs och vill arbeta med avverkning och transporter. Då måste arbetsmiljön vara god. Bra beslutsstöd och möjlighet till avlastning och mikropauser är viktigt faktorer för att förbättra maskinförarnas arbetsmiljö. Föraryrket karaktäriseras av ensamarbete med långa pass. Digitala lösningar kan skapa nya möjligheter för yrket.

Jan Åhlund, skogsbrukchef på Holmen. Fotograf: Leif Wikberg.

Hur ser du på framtidens skogsbruk?
– Skogen kommer att få en allt större betydelse i strävan att motverka negativa klimateffekter. Klimatanpassningar i skogsskötseln blir viktigt för att möta nya typer av skadegörare. Höjda temperaturer innebär också möjligheter för skogsbruket med längre vegetationsperioder och ökad tillväxt. Kortare perioder med tjälad mark ställer höga krav på planering och skonsam drivning för att undvika markskador. Totalt sett kommer det att ställas högre krav än idag på framtidens skogsskötare. De kommer att vara beroende av stora mängder data med hög precision och utvecklade beslutstöd för att lyckas. Det känns fint att vi är på väg att skapa sådana förutsättningar genom Mistra Digital Forest.

Vilken är din relation till skogen?
– Det var i övre tonåren som jag förstod hur stark relation jag faktiskt hade till skogen. Genom mitt idrottsintresse inom orientering, genom mina förfäders skogar som jag vistats mycket i som barn och en upptäckt glädje i att odla. Dessa intressen består och har följt mig genom livet.

Läs mer om Mista Digital Forests programstyrelse.