”Det har varit händelserika år”

Karin Öhman, professor i skoglig planering vid SLU, undersöker hur man kan använda de stora datamängder som finns om skogen i olika planeringsprocesser. Här reflekterar hon över Mistra Digital Forests första fas.

Vad utmärker Mistra Digital Forests första fyra år, utifrån ditt perspektiv?
– De har varit händelserika. Vi har kommit en bra bit i arbetet med att ta fram metoder som gör att vi kan få faktisk nytta av de enorma mängder data som ny teknik ger oss. Tillgången på heltäckande data gör att vi kan lösa helt nya typer av planeringsproblem och skapa bra förutsättningar för ekosystemtjänster kopplade till både ekonomiska och ekologiska värden.

Karin Öhman, professor på SLU. Fotograf: Johan Olsson

Kan du ge exempel på forskning inom skoglig planering?
– Inom Mistra Digital Forest utvecklar vi bland annat planeringsmodeller som minskar risken för framtida skador till följd av klimatförändringarna. Här har vi lyssnat på vad branschen efterfrågar och tagit fram riskindex som visar på skogens känslighet att drabbas av skador från granbarkborre och storm. Vi har även tagit fram planeringsmodeller som kan användas för att förstå vilka bestånd som är bäst att avverka om man vill ta hänsyn till risken att omgivande bestånd drabbas av vindskador.

Hur har Heureka – som är ett beslutsstödssystem för skoglig planering och analys – utvecklats inom Mistra Digital Forest?
– Heureka har adderats med de känslighetsindex för klimatrelaterade skador som jag nämnde ovan. Nu kan Heurekas användare ta fram riskkartor som indikerar hur känslig framtidens skog kommer att vara för skador, givet olika skötselstrategier. Information som i sin tur kan användas för att exempelvis hitta anpassningsstrategier och för att göra avvägningar mellan olika mål.

– Heurekas styrka är att det kan användas för att göra geografiskt explicita och långsiktiga framtidsanalyser. Att vi planerar långsiktigt är en förutsättning för att nå målen om ett hållbart, klimatanpassat skogsbruk. Med hjälp av Heureka kan vi redan nu undersöka de långsiktiga konsekvenserna av olika skötselstrategier – det gör Heureka till ett högaktuellt beslutsstödssystem.

Vad händer framåt?
– Vi fortsätter att utveckla planeringsmodeller för heltäckande data och framför allt data på rastercellnivå. Denna typ av högupplösta data gör att vi kan planera skogsbruket med högre precision. Genom att utveckla modeller med hög detaljeringsgrad är vår vision att kunna bedriva planeringsprocesser med bättre måluppfyllnad för både naturvård och virkesproduktion.