Cepi kartlägger bioraffinaderier

Nyligen lanserade Cepi, Confederation of European Paper Industries, den första europeiska studien om bioraffinaderier för massa- och pappersindustrin. Syftet med studien var att skatta marknadsvärdet av nya biobaserade produkter från den skogsbaserade bioekonomin.

Studien som presenteras i rapporten ”Innovative bio-based products for a sustainable future” identifierade 139 bioraffinaderier spridda över hela Europa. Dessa producerar nya biobaserade produkter på marknaden för en mängd olika industriella värdekedjor. De produkter som tas upp i studien är inte de traditionella såsom förpackningar, papper och massa utan nyare bioprodukter som ofta produceras parallellt med till exempel massaframställning

Merparten av bioraffinaderierna finns i Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Österrike. Den största andelen biobaserade produkterna är idag inom materialområdet. Inom biobränslen ser Cepiatt  stora investeringar görs medan biokemikalier ligger längre fram vad gäller stora volymer, även om vissa producenter har länge varit dominerande inom specifika nischer.

Värderas till 2,7 miljarder euro

Mistra Digital Forest har bistått med information om svenska vedbaserade bioraffinaderier till studien, både rörande vilka anläggningar som producerar vad och i vilka volymer, vilka massabruk som är aktiva och hur stora materialflödena är. Marknaden uppgår till ett värde av 2,7 miljarder euro enligt studien, vilket motsvarar närmare 3 procent av den europeiska massa- och pappersindustrins totala omsättning. Det är en relativt blygsam andel marknaden för dessa nya biobaserade produkter förväntas att växa substantiellt till 2050. Den bedömningen baseras på investeringsplaner och FoU-program.

– EU Green Deal och klimatneutralitetsmålet 2050 innebär att vi måste ändra vårt sätt att producera och konsumera i Europa. Biobaserade produkter erbjuder lösningar till många värdekedjor, vilket också stärker Europas strategiska autonomi genom att stödja europiska företag baserade på råvaror som huvudsakligen kommer från Europa, kommenterade Jori Ringman, generaldirektör för Cepi i ett pressmeddelande från förbundet.

Insikter i rapporten betonar också möjligheterna att utöka förädlingen av trä ytterligare och därmed bidra till Cepi:s 2050-ambition om 50 procent ökat . Ökningen av förnyelsebara alternativ ligger i linje med det bredare målet om att nå fossilfri ekonomi 2050 inom EU. Rapporten i sin helhet finns tillgänglig för Cepi:s medlemmar och mer information om studien finns att läsa här.