Bättre precision vid planering av skogsskötsel kan öka skogens värden

Tack vare den nationella laserskanningen finns det i dag fritt tillgänglig information som beskriver svenska skogars egenskaper med högre upplösning än på beståndsnivå. Hittills har denna kunskapsbank inte utnyttjas så mycket i skogsbruket, men nu kan det vara dags. Det menar Pär Wilhelmsson från SLU. I sitt doktorsarbete har han tagit fram och utvärderat planeringsverktyg som kan utnyttja detaljerna i laserdata för att optimera skogsskötseln efter skogsägarens målsättningar. Det skriver SLU i ett pressmeddelande.

Pär Wilhelmsson. Foto: Andreas Palmén

– I dagens skogliga planering använder man medelvärden för skogens olika egenskaper i ett bestånd, och tar inte hänsyn till den variation som nästan alltid finns där. I de nya modellerna tar vi hänsyn till denna variation, och kan därmed ge en mycket noggrannare beskrivning av skogens tillstånd idag och imorgon. Och skogsskötseln kan då ge en bättre måluppfyllelse, oavsett om det är ekonomiska, sociala eller ekologiska värden man vill prioritera, säger Pär Wilhelmsson, doktorand vid SLU och som även är aktiv inom Mistra Digital Forest.

Framsteg inom s.k. fjärranalys, där skogens egenskaper skattas på avstånd med hjälp av sensorer placerade på t.ex. satelliter eller flygplan, har gett oss helt nya möjligheter. Hos svenska myndigheter finns idag öppen information som har tagits fram med nationell flygburen laserskanning och som har mycket högre upplösning än den vi har om bestånd. Pär Wilhelmsson har i sitt doktorsarbete vid SLU tagit fram, utvärderat och utvecklat nya planeringsmodeller som kan hantera den höga upplösningen i skogliga data som är tillgängliga idag.

Resultaten i avhandlingen tyder på att planeringsmetoder som har anpassats till den detaljrikedom som finns i data från laserskanning kan öka såväl det ekonomiska som det ekologiska värde som skogen ger oss. Mer högupplösta skogsdata gör det möjligt att nå målen med skogsbruket med större precision. Rätt åtgärd kan utföras på rätt plats vid rätt tidpunkt i högre grad än om planeringen innebär att man först delar in skogen i bestånd.

Skälet är att de nya modellerna tar hänsyn till att skogen kan se lite olika ut i olika delar av ett bestånd, även om man vid indelningen har strävat efter att skapa homogena bestånd. Att inte beakta dessa variationer leder helt enkelt till en mindre ändamålsenlig skogsskötsel.

Dessutom är skogliga processer rumsligt beroende, till följd av till exempel konkurrens mellan träd, stordriftsfördelar i avverkning och arters olika behov av större habitat. Traditionella planeringsmodeller bortser vanligen från detta, vilket också kan leda till sämre skogsskötsel, när besluten behöver understödjas av datorsystem.

Text: SLU
Toppbild: Emma Sandström

Läs hela pressmeddelandet

Läs avhandlingen

Lyssna till Pär Wilhelmsson berätta om skoglig planering med högupplöst data som grund och sitt arbete inom Mistra Digital Forest.