När fler kan fatta informerade beslut bidrar digitalisering till en växande bioekonomi

Camilla Widmark, docent vid SLU i Umeå, tar med sin bakgrund som samhällsvetare sig an digitaliseringsfrågor ur ett övergripande samhällsperspektiv ett syntesarbete sammanfattar hon vad programmets forskningsresultat kan betyda på strukturell nivå i samhället.

Camilla Widmark är docent vid SLU. Foto: Mona Bonta Bergman.

Camilla Widmark är docent vid SLU. Foto: Mona Bonta Bergman.

– Jag vill titta på hur vi kan dra slutsatser av alla programmets delar till en ny helhet, och visa vilket bidrag Mistra Digital Forest kan åstadkomma i samhällets övergång till en biobaserad ekonomi, förklarar Camilla Widmark.

Som samhällsvetare tittar Camilla Widmark på resultaten utifrån människans synvinkel, och just nu pågår ett arbete inriktat på digitala ekosystem och automation.

– I programmet har vi gjort ett visualiseringsarbete, som bland annat visar industrins digitala mognad inom olika områden. I en forskningsartikel, som jag arbetar på tillsammans med Erik Willén från Skogforsk samt Ola Lindroos, Carola Häggström och Erik Anerud från SLU, utgår vi från detta och tittar på hur digitala kedjor skapar värde. Jag kommer där koppla ihop det digitala ekosystemet med den forskning som finns om automation, förklarar hon.

– Autonoma system är jättehäftiga, här har vi självkörande fordon, robotarmar med mera. Men bakom systemen finns alltid ett mänskligt perspektiv och det är här vi kan hitta värde, och titta på vad värdet består i, berättar Camilla Widmark och fortsätter;

– Är det en förbättrad arbetsmiljö, identifiering av olika slags utbildningsbehov eller kanske lika villkorsperspektiv? Det anses vara ett hårt jobb att jobba i skogen. Med automation kanske denna bild kan förändras. Den traditionella bilden av en stor stark karl som jobbar i skogen kanske kan raderas ut, istället kan autonoma system göra att fler kan arbeta i skogen, säger Camilla Widmark.

Digitalisering kommer ge effekter för alla samhällsskikt

Ett arbete som hela tiden varit närvarande i syntesarbetet är att titta på begreppet bioekonomi och hur digitaliseringen kan bidra i omställningen till en bioekonomi. Camilla Widmark håller tillsammans med kollegan Marco Persishina på att färdigställa en rapport om bioekonomi, cirkularitet och hållbarhet.

– Vi ser att digitalisering kommer att ge effekter för alla samhällsskikt. Den lokala landsbygdsorten kan nu få tillgång till information utan att behöva ta sig till större städer. Storstadsbor kan få ta del av kunskap om landsbygden och skogen även om de befinner sig långt därifrån. Det här gör att fler lättare får tillgång till kunskap vilket gör att fler människor får möjlighet att fatta informerade beslut, förklarar Camilla Widmark.

De informerade besluten är något Camilla Widmark ser som avgörande i omställningen.

– Det är först när konsumenterna aktivt väljer en biobaserad vara framför en fossilbaserad vara som vi har en bioekonomi. Men för att komma dit behöver konsumenter förstå för att kunna ta informerade beslut. När fler i samhället får möjlighet att fatta informerade beslut bidrar digitaliseringen i omställningen till en bioekonomi, menar Camilla Widmark.

Visualiseringsarbetet har tydliggjort att skogsnäringen har flera digitala system som ligger i lager på varandra, men att det ofta saknas informationsöverföring mellan lagren.

– När vi får digitala informationsflöden mellan olika led i bioekonomin kommer de digitala verktygen bidra ännu starkare i omställningen, konstaterar Camilla Widmark.

Under våren 2022 planeras för workshops som ska tydliggöra programmets syntes.

– Här kommer vi tillsammans identifiera var vi hittar vi trådarna mellan programmets olika delar och se på vad som varit värdeskapande. På så vis kan vi komma fram till en större syntes som Mistra Digital Forest bidragit till i fas 1, avslutar Camilla Widmark.

Läs mer om arbetspaketet Programövergripande aktiviteter.