När digital innovation blir verklighet

Att gå från innovation till faktisk transformation är en utmaning i alla företag och branscher – och skogen är inget undantag. Daniel Nylén på Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) tittar tillsammans med sina kollegor närmare på just detta, i en fallstudie tillsammans med Södra Skog.

En del av Mistra Digital Forest forskar inom digital tjänsteinnovation. Det innebär att man undersöker hur olika digitala tjänster kan hjälpa till att förenkla till exempel beslutsfattande och planering. Därigenom kan skogen nyttjas smartare och värdet ökas genom hela kedjan, från växande skog till färdig produkt.

Grundbulten i SCDI:s arbetssätt är att identifiera ett befintligt problem som är relevant att hitta en lösning på. Forskarna samverkar interaktivt med näringen för att undersöka och utveckla tekniker och resonemang. Arbetet kan till exempel resultera i en digital plattform som underlättar för skogsägare eller ett datasystem som hjälper skördarförare i deras vardag.

Daniel Nylén

Daniel Nylén, SCDI, foto: Johan Olsson.

– Det här är ett sätt att jobba där vi hittar en nytta för samarbetsorganisationen att gå in med sin tid och en relevans, men också ett tillvägagångsätt som gör att vår forskning kan ta höjd och bli relevant, säger Daniel Nylén som är universitetslektor och projektledare på SCDI.

Daniel Nylén och hans kollegor på SCDI vid Umeå universitet har jobbat i nära samarbete med Södras kontor i Växjö, just för att försöka mejsla fram vilka utmaningar som också skulle kunna fungera i en forskningsfrågeställning enligt idén ovan. De landade då i digital transformation och en fallstudie som just nu genomförs.

Kristin Lindell

Kristin Lindell, Södra Skog.

– Vi valde att göra en fallstudie kopplat till vår digitala transformation, specifikt arbetet med utvecklingen av de digitala tjänster vi erbjuder våra skogsägare, berättar Kristin Lindell, chef Affärsutveckling på Södra Skog. Vi är inne i ett skede där det händer mycket och vi vill ständigt utveckla vårt erbjudande för att öka medlemsvärdet.

För henne och Södra ger samarbetet med SCDI, inom ramen för Mistra Digital Forest, möjligheten att få en objektiv och opartisk blick på sin organisation. De får också en inblick i den digitala transformation som sker, både internt och runt omkring i branschen och samhället.

– Det är viktigt att förstå vilka våra framgångsfaktorer är och vad vi gör bra, men också vad vi kan lära oss och var vi har våra förbättringsområden, fortsätter Kristin Lindell.

I denna studie vill man ta fram en nyanserad bild av var man står just nu. Varför beter sig skogsägare på ett visst sätt utifrån de digitala hjälpmedel de erbjuds? Vad är det som kanske saknas och i så fall varför? 20 ingående intervjuer genomförs med personer på olika nivåer i organisationen, för att få en samlad men bred bild av det. Intervjuerna ska sedan analyseras och en slutrapport tas därefter fram för att presentera arbetet.

– Genom att göra en kvalitativ fallstudie kan vi generera mer generaliserbar kunskap som går att analysera och sedan applicera på stora delar av vårt skogsbruk. Ett viktigt steg för att se vilka luckor som finns och hur vi kan överbrygga dem, menar Daniel Nylén.

Läs mer om Programövergripande aktiviteter.