Bestway spar kilometer

Vilken är skotarens optimala körsträcka? Och var placeras avläggen bäst? Forskare inom Mistra Digital Forest har utvecklat beslutsstöd som ger snabba och precisa svar på de här frågorna – så att planerare och skotarförare fattar rätt beslut med hänsyn till ekonomi och miljö. Nu får forskningen genomslag i branschen.

Många faktorer spelar in när den optimala rutten för en skotare ska stakas ut. Att det är kortast möjliga körsträcka är viktigt för ekonomi och klimat eftersom det håller bränsleförbrukningen nere. Men hur kuperad och blöt terrängen är påverkar också bränsleåtgången, och ju fuktigare mark desto större risk för körskador.

Erik Willén

Erik Willén, Skogforsk.Foto: Johan Olsson

Nu har forskare inom Mistra Digital Forest vidareutvecklat det beslutsstöd, Bestway, som väger samman alla dessa parametrar för att föreslå den optimala rutten.

Victoria Forsmark_fotograf Sven Tegelmo

Victoria Forsmark har lett projektet tillsammans med Erik Willén. Foto: Sven Tegelmo

– Poängen med vår modell är att vi utgår från en rad olika källor för att hitta lämplig körsträcka och att det går snabbt. Det här är ju beslut som ofta fattas av skotarföraren i realtid, och så måste även vår modell fungera, säger Erik Willén, processledare på Skogforsk som tillsammans med Victoria Forsmark arbetat med projektet inom Mistra Digital Forest.

Reducerade den totala körsträckan med 17 procent

Metoden använder sig av markfuktighetskartor och markdata som i detalj visar topografin. Den informationen kombineras sen med laserskattningar över skogens volymvariation och data om hänsynsområden. Till det adderas information om avverkningens yttergränser. Även data om tvingande överfarter och nya hänsynsområden kan läggas till.

– Det är lätt att tro att skotaren bara kör korta sträckor och att ifrågasätta om det ens går att spara pengar här. Men vid en avverkning på cirka 1000 kubikmeter måste skotaren köra ungefär 50 gånger. Då förstår man den ekonomiska potentialen och hur viktigt valet av rutt är för att maskinen inte ska orsaka stort slitage på marken, säger Erik Willén. Bra beslutstöd bidrar till stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

I en jämförelse mot verkliga skotningssträckor över 13 avverkningar gav de bäst optimerade förslagen en reduktion av den totala skotningssträckan med 17 procent.

Avläggsoptimering effektiviserar ytterligare

Utvärderingar hos BillerudKorsnäs, Mellanskog och Södra har visat att Bestways potential ökar om den även kan föreslå bästa placering för avlägg. Därför har forskargruppen utvecklat en metod som med hjälp av geodata ger förslag på ett eller två avlägg och även ser hur stort avlägget bör vara. Förslagen tar hänsyn till bland annat marklutning, vägkorsningar och vattendrag.

Johan Söderholm, BillerudKorsnäs.

Johan Söderholm, BillerudKorsnäs.

Johan Söderholm, BillerudKorsnäs har testat metoden:

– På de objekt jag kollat så ligger avläggsförslagen bra och basvägarna också. Vi verkar spara flera kilometer terrängtransport på ett par av objekten. Ibland stämmer det inte riktigt överens med den befintliga planeringen – ofta beror det på att vi valt att använda gamla basvägar. Men man förstår logiken när man är därute och det ser ut som riktigt bra lösningar.

På Södra skog har Joel Persson gjort en första utvärdering av ett tiotal redan avverkade trakter, som i efterhand körts i Bestway med avläggsoptimering.

– Det ser bra ut! I flera fall kan det vara så att ett avlägg som använts vid avverkningarna också överensstämmer med förslaget från Bestway, men att modellen föreslår ytterligare ett avlägg för att optimera transporten än mer.

Joel Persson. Foto: Joel Dittmer

Joel Persson, Södra. Foto: Joel Dittmer.

De teoretiska siffrorna visar att vi i snitt skulle kunna spara flera kilometer terrängtransport per objekt, säger Joel Persson och fortsätter:

– En styrka med beslutsstödet är att det kan hjälpa oss och våra medlemmar att tänka utanför boxen. Det är lätt att tankarna fastnar i den gamla basvägsdragningen och avläggsplaceringen. Rätt placering av basväg och avlägg kan också möjliggöra avverkning vid en tidpunkt som annars hade riskerat markskador. Med konkreta siffror blir det enklare att utvärdera en annan sträckning än den mest uppenbara, och utvärdera effekterna av olika alternativ.

3 steg till effektivare drivning

Redo för implementering

Beslutsstöden kan implementeras i det befintliga teknikstöd som skogsplaneraren och maskinoperatören använder. Forskningen är branschnära – sedan forskarna presenterade sina resultat har två innovativa tjänsteföretag lanserat applikationer av det här slaget.

Nästa möjliga steg är att kombinera ihop ytterligare beslutsstöd. Till exempel Skotstöd som ger förslag till skotarförarna hur terrängtransporten ska organiseras på effektivast möjliga sätt baserat på avverkade produkter – även det ett projekt inom Mistra Digital Forest.

– Det här är bra exempel på tillgänglig forskning som redan i dag kan bidra till ett mer effektivt skogsbruk, säger Erik Willén.

Video från Skogforsk som förklarar hur Bestway används.